2017-08-25

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Hela rapporten kan laddas ner på www.biotech-igg.com. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Resultatet i koncernen uppgick till -2 691 tkr (-1 012tkr).

Resultatet i moderbolaget uppgick till -2 455 tkr (-877 tkr).

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 3 911 tkr (4 742 tkr).

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 2 278 tkr (3 377tkr).

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr) under andra kvartalet 2017.

 

Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 6 771 tkr (1 622 tkr),

varav moderbolaget 5 533 tkr (809 tkr).

 

Resultatförsämringen är hänförlig till ökade personalkostnader och mindre försäljning under årets första 6 månader samt engångskostnader kopplade till besparingsprogrammet. Bolaget har även kostnadsförts 756 tkr i form av engångskostnader i anslutning till bolagets besparingsprogram.

 

VDs kommentar

 

Som nyvald VD och koncernchef för Biotech-igG koncernen är det min första rapport där jag får möjligheten att kommentera bolagets utveckling, väsentliga händelser och resultat för de senaste 6 månaderna och bolaget har minst sagt haft ett händelserikt kvartal då man både fått en ny huvudägare och en ny ledning.

 

Verksamheten har under många år gått med stora förluster. Med bärighet på detta gick en grupp av bolagets aktieägare ihop för att kalla till en extra bolagsstämma i juni och där

valdes även en ny styrelse samt jag som ny VD för Biotech-igG. Som ny styrelse valdes Mats Andersson, Andreas Hag, Stefan Nyman, Aram Soma och till styrelseordförande valdes Mats Andersson.

 

I samråd med den nya styrelsen genomlyste vi koncernen och därefter togs beslutet att genomföra ett omfattande besparingsprogram vilket kommer påverka bolaget resultat

positivt med minst 4,5 miljoner årligen.

 

Bolaget har haft en stor overheadkostnad samt en ekonomihantering som är byggt för större företag än Biotech-IgGs nuvarande verksamhet. Skall bolaget kunna uppvisa en

lönsamhet så måste kostnaderna anpassas till koncernens inkomster därav genomfördes besparingsprogrammet.

 

Det är viktigt att påpeka att resultatet för januari till juni som denna rapport återspeglar avser den tidigare ledningen och att de förändringar som nya ledningen och jag har genomfört

inte kommer att synas förrän kvartal 3 och 4 år 2017.

 

Under kvartalet har även bolaget kostnadsförts 756 tkr i form av engångskostnader som uppkommit i samband med bolaget nya besparingsprogram.

 

Men bolagets kärnverksamhet är väldigt sund och vi ser en stor potential att göra bolaget marknadsledande i Skandinavien inom bolaget segment.

 

Under kvartal 3 kommer bolaget genomgå internutbildning i Danmark för att effektivisera nuvarande administration samt rationalisera nuvarande orderhantering. Detta kommer frigöra resurser så att bolaget kan koncentrera sig på att öka försäljningen i både Sverige, Norge och Danmark utan att markant öka bolagets försäljningskostnader.

 

Bolaget kommer under innevarande kvartal att uppdatera sitt IT system och förenkla bolagets nuvarande logistikhantering som kommer underlätta för kunderna att göra tilläggsbeställningar.

 

Efter kvartalets utgång har bolaget tecknat sin första försäljningsorder gällande T2 Biosystems och därutöver har nya kunder visat intresse för T2 maskiner med dess tillhörande produkter, vilket vi ser som mycket positivt.

 

Det är min och styrelsens bedömning att bolaget kommer kunna uppvisa ett positivt rörelseresultat redan under Q4 2017 men det återstår mycket arbete under kommande kvartal för att implementera alla förändringar.

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.


Back to news