2017-07-06

Kapitaltillskott genom emission på 2,3 miljoner

Styrelsen i Biotech-IgG AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017, genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget ca 2,3 MSEK före emissionskostnader.

 

Emissionen omfattar 26 850 000 nya aktier riktade mot en privat grupp investerare som visat intresse i Biotech-IgG verksamhet och emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget genomför en riktad emission istället för en företrädesemission då en riktad emission bedöms vara mer kostnadseffektiv och på sådana sätt gynnar alla aktieägare i bolaget bättre.Teckningskursen var 0,085 kronor per aktie och den teckningsrabatt som lämnades bedömde styrelsen vara nödvändig för att attrahera investerare med hänsyn till den historiskt låga likviditeten i bolagets aktie beräknat på en 30 dagars period bakåt.

 

Antalet tecknare är totalt 7 stycken och de kommer från Swedbank, Handelsbanken och Avanza kapitalförsäkringskunder i form av Kristoffer Andersson, Irica Berg, Gabriel Behaye, Sven-Olof Stenberg, Katarina Svärd, Henrik Olsson, Johan Stenberg. Ingen av partnerna passerar någon gräns för flaggning. Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 12 % för befintliga aktieägare.Bolaget hade innan emissionen 218 683 220 utomstående aktier och efter emissionen har bolaget totalt 245 533 220 utomstående aktier och aktiekapitalet ökar även till 2 455 331 kronor.

 

Nya kapitaltillskottet kommer användas för att kunna genomföra bolagets kostnadsbesparingsprogram, vilket kommer påverka bolaget rörelseresultat positivt i framtiden, säger bolagets VD Anders Edvardsson i Biotech-igG AB (publ).

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ) 
Tel: +46 733 50 49 10


Back to news