2017-05-09

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

  • Resultatet i koncernen uppgick till -1 172 tkr (-185 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -814 tkr (-151 tkr).
  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 814 tkr (3 047 tkr).
  • Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 963 tkr (2 219 tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,00 kr) under första kvartalet 2017.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 8 042 tkr (3 094 tkr), varav moderbolaget 7 409 tkr (1 861 tkr).

 

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2017

  • Resultatet för koncernen försämrades från -651tkr (Q4) till -1 172 tkr (Q1) och i moderbolaget har resultatet försämrats något från -807 tkr (Q4) till -814tkr (Q1). Vilket beror på lägre försäljning och marginaler.
  • Koncernens nettoomsättning minskade från 1 986 tkr (Q4) till 1 814tkr (Q1). Moderbolagets nettoomsättning minskade från 1 207 tkr (Q4) till 963 tkr (Q1).

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget har efter perioden kallat till bolagsstämma den 10 maj 2017 kl 10.00 på IDEON Science Park, Ideon Gateway, vån 4, Scheelevägen 27, 223 70 Lund.
  • Årsredovisningen för 2016 publicerades 2017-04-19.

 

 

VDs kommentar

 

Detta är mitt sjätte verksamhets år som Vd och koncernchef  för Biotech-IgG. Försäljningen av produkter för sjukvårdsdiagnostik i Skandinavien uppgick till totalt 1,81 MSEK för perioden Q1 år 2017, vilket är en minskning med 40 % jämfört Q1 2016 och en minskning med 9 % jämfört Q4 2016. Denna försäljningsminskning har lett till en försämring av koncernens resultat, totalt -1,17 MSEK för perioden Q1 år 2017 jämfört med -0,18 MSEK för motsvarande period föregående år.

 

Moderbolagets försäljning av produkter minskade under perioden Q1 2017

En analys av perioden Q1 2017 visar att moderbolagets försäljning till kunder uppgick till 0,96 MSEK vilket kan jämföras med 2,22 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en minskning på 57 %. Noteras bör att Q1 var det starkaste kvartalet under 2016 och att minskningen jämfört med Q4 2016 uppgick till 20 %. Trots det svaga första kvartalet är min bedömning är Biotech-IgG koncernen, både moderbolaget och dotterbolaget, fortsatt står inför en rejäl försäljningsökning vilket kommer att drivas av den redan framgångsrika expansionen av produktportföljen samt av att investerat försäljningsarbete fortsatt kommer att generera allt fler konkreta affärer.

 

Med positivt koncernresultat i sikte

Koncernens tillväxt under de senaste åren har naturligtvis varit kopplad till ökade operativa kostnader. Eftersom jag bedömer att dessa kommer att ligga kvar på nuvarande nivå så förväntas en ökning av nettoomsättningen under 2017 att förbättra koncernens resultat. Denna positiva helårstrend i rätt riktning är en bra indikation på koncernen utveckling fortsatt pekar åt rätt håll och att vi nu kan arbeta med målsättningen att kunna uppvisa vårt första resultatmässigt positiva kvartal under året 2017. En intressant notis är att vårt danska dotterbolag har tre verksamhetsår i rad uppvisat ett positivt resultat som uppgick till 0,02 MSEK (år 2016), 0,22 MSEK (år 2015) och 0,60 MSEK (år 2014).

 

Gedigen produktportfölj

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt och är fortsatt inriktad mot expansion inom molekylärdiagnostik vilket vi bedömer har en stor tillväxtpotential på den skandinaviska marknaden. Biotech-IgG AB erhöll 8 september 2016 distributionsrättigheter på de svenska, danska och norska marknaderna för det diagnostiska T2Dx 1.1 Instrumentet samt tillhörande T2Candida® reagensförbrukningsartiklar för snabb diagnos av blodförgiftning genom ett exklusivt avtal från T2 Biosystems Inc. (Lexington, Massachusetts, USA). Diagnostikprodukterna från T2 Biosystems används i kliniska laboratorier på sjukhus och i privatdiagnostiska servicelaboratorier. Ett demoinstrument har beställts och försäljningsarbetet har påbörjats, vilket förväntas generera intäkter tidigast under Q2 2017.

 

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling

I mina tidigare VD ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Vi arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2017-2018. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättning så att koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i maj 2017

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news