2017-02-15

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  • Resultatet i koncernen uppgick till -2 396 tkr (-3 203 tkr), varav fjärde kvartalet -651 tkr (-335 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -2 412 tkr (-3 380 tkr), varav fjärde kvartalet -807 tkr (-646 tkr).
  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 7 978 tkr (6 185 tkr), varav fjärde kvartalet 1 986 tkr (1 767 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 5 280 tkr (2 923 tkr), varav fjärde kvartalet 1 207 tkr (883 tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,03 kr) under 2016.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 8 958 tkr (2 702 tkr), varav moderbolaget 8 154 tkr (1 973 tkr).

 

Väsentliga händelser under perioden oktober - december 2016

  • Resultatet för koncernen förbättrades något från -733 tkr (Q3) till -651 tkr (Q4) och i moderbolaget har resultatet försämrats något från -728 tkr (Q3) till -807 tkr (Q4).
  • Koncernens nettoomsättning ökade från 1 250 tkr (Q3) till 1 986 tkr (Q4). Moderbolagets nettoomsättning ökade från 696 tkr (Q3) till 1 207 tkr (Q4).
  • Antalet tecknade aktier i emissionen som beslutades i september 2016 och som ägde rum mellan 2016-10-03 och 2016-10-17 uppgick till 61 066 250 aktier med företräde och 36 378 993 aktier utan företräde, vilket resulterade i en teckningsgrad på 111,4 %. Antalet teckningsbara aktier uppgick till 87 473 288 stycken av serie B. Koncernen tillfördes därmed genom nyemissionen 8,75 MSEK före emissionskostnader som uppgick till 269 tkr. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 2 186 831,85 kr och antalet aktier i Biotech-IgG AB uppgår till 218 683 220 stycken av serie B.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser fanns till rapportering efter periodens utgång

 

VDs kommentar

 Detta är mitt femte verksamhetsår som VD och Koncernchef för Biotech-IgG. Vår försäljning av produkter för sjukvårdsdiagnostik i Skandinavien uppgick till totalt 7,98 MSEK för perioden Q1-4 år 2016, vilket är en ökning på 29 %

jämfört motsvarande siffra för år 2015. Denna försäljningsökning har lett till en förbättring av koncernens resultat, totalt      -2,40 MSEK för perioden Q1-4 år 2016 jämfört med -3,20 MSEK för motsvarande period föregående år. Vidare kan konstateras att koncernens resultat för kalendermånaden februari 2016 blev positivt vilket är första gången under bolagets historia.

 

Moderbolagets försäljning av produkter ökade kraftigt under perioden Q1-4 2016

En analys av perioden Q1-4 2016 visar att moderbolagets försäljning till kunder uppgick till 5,28 MSEK, vilket kan jämföras med 2,92 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 81 %. Min bedömning är Biotech-IgG koncernen, både moderbolaget och dotterbolaget, fortsatt står inför en rejäl försäljningsökning, vilket kommer att drivas av den redan framgångsrika expansionen av produktportföljen samt av att investerat försäljningsarbete fortsatt kommer att generera allt fler konkreta affärer.

 

 

Med positivt koncernresultat i sikte

Koncernens tillväxt under de senaste åren har naturligtvis varit kopplad till ökade operativa kostnader. Eftersom jag bedömer att dessa kommer att ligga kvar på nuvarande nivå förväntas en fortsatt ökning av nettoomsättningen under 2017 förbättra koncernens resultat. Denna positiva trend i rätt riktning är en bra indikation på att koncernens utveckling fortsatt pekar åt rätt håll och att vi nu kan arbeta med målsättningen att kunna uppvisa vårt första resultatmässigt positiva kvartal under året 2017. En intressant notis är att vårt danska dotterbolag under tre verksamhetsår i rad har uppvisat ett positivt resultat. Detta uppgick till 0,02 MSEK (år 2016), 0,22 MSEK (år 2015) och 0,60 MSEK (år 2014).

 

 

Gedigen produktportfölj

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM-produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt och är fortsatt inriktad mot expansion inom molekylärdiagnostik vilket vi bedömer har en stor tillväxtpotential på den skandinaviska marknaden. Biotech‐IgG AB erhöll 8 september 2016 distributionsrättigheter på de svenska, danska och norska marknaderna för det diagnostiska T2Dx 1.1 Instrumentet samt tillhörande T2Candida® reagensförbrukningsartiklar för snabb diagnos av blodförgiftning genom ett exklusivt avtal från T2 Biosystems Inc. (Lexington, Massachusetts, USA). Diagnostikprodukterna från T2 Biosystems används i kliniska laboratorier på sjukhus och i privatdiagnostiska servicelaboratorier. Försäljningsarbetet kommer att påbörjas omedelbart, vilket förväntas generera intäkter tidigast under Q1 2017. Instrument samt reagens kommer att köpas in först i samband med försäljning till kund.

 

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling

I mina tidigare VD ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Vi arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2017-2018. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att ökanettoomsättningen så att koncernens resultat blir positivt. Vibedömer att eventuella svängningar i den globala ekonomin intekommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersombolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativtkonjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i februari 2017

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news