2016-08-26

Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, har som pressmeddelats 2016-08-18 kallats till extra bolagsstämma fredagen den 16 september 2016 kl 10.00 på IDEON Science Park, Beta-huset, Rum Black Silk, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 september 2016 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 9 september 2016), dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 13 september 2016 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com.

 

Handlingar

Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL finns tillgängliga hos Bolaget och kan även laddas ner nedan:

 

Bil 1. Fullständigt förslag

Bil 2. Årsredovisning för 2015

Bil 3. Revisionsberättelse för 2015

Bil 4. Styrelsens yttrande enligt ABL 13 kap 6 §

Bil 5. Revisors yttrande enligt ABL 13 kap 6 §

 

 

 

Lund i augusti 2016

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

 

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news