2016-08-26

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Finansiell information

 

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

 • Resultatet i koncernen uppgick till -1 012 tkr (-1 824 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -877 tkr (-1 919 tkr).
 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 4 742 tkr (3 108 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 3 377 tkr (1 330 tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr) under första halvåret 2016.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 622 tkr (1 875 tkr), varav moderbolaget 809 tkr (1 163 tkr).

 

 

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2016

 • Resultatet för koncernen försämrades från -185 tkr (Q1) till -827 tkr (Q2) och i moderbolaget har resultatet försämrats från -151 tkr (Q1) till -725 tkr (Q2).
 • Koncernens nettoomsättning minskade från 3 047 tkr (Q1) till 1 695 tkr (Q2). Moderbolagets nettoomsättning minskade från 2 219 tkr (Q1) till 1 158 tkr (Q2).
 • Årsredovisning publicerades 19 april 2016.
 • Årsstämma hölls 2016-05-10. Balans- och resultaträkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2015. På årsstämman omvaldes Ulric Aspegrén, Margareta Krook och Edvard Skodic samt nyvaldes Lars-Olof Hansson som styrelseledamöter för tiden t o m årsstämma 2017. Stämman beslutade välja Margareta Krook till ordförande för styrelsen.
 • Under perioden presenterades ett intressant förslag om förvärv av en företagsgrupp för Bolaget. Biotech-IgGs styrelse bedömde dock värderingen av företagsgruppen för hög för att förvärvet skulle kunna genomföras. Aktien handelsstoppades under den tid då dessa diskussioner pågick. Handeln återupptogs 2016-06-15.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Det distributionsavtal som tecknats med DiaSorin Ireland Ltd (Dublin, Ireland) tidigare under året avslutas då produkterna har befunnits ej passa in i Bolagets sortiment då de tagit stora resurser i anspråk.
 • Bolagsverket registrerade den 3 augusti 2016 den under Q1 2016 av extra bolagsstämman beslutade minskningen av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital.
 • Styrelsen har fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma 16 september 2016 för att föreslå stämman att öka bolagets aktiekapital med högst 874 732,88 kronor genom nyemission med företräde för aktieägarna av högst 87 473 288 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,01 kr per aktie). Föregående nyemission med teckningstid 31 augusti - 14 september 2015 inbringade 2,2 Mkr av begärda 4,1 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 8,74 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert. Emissionskursen föreslås till 0:10 kr per aktie. Tre (3) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av två (2) nya aktier av serie B. Teckningstid 3 oktober till 17 oktober 2016. Med anledning av att den ovan föreslagna nyemissionen kräver en ökning av antalet aktier som inte ryms inom nuvarande bolagsordning föreslår styrelsen även att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 37 500 000 stycken till 62 500 000 stycken samt från tidigare högsta 150 000 000 stycken till 250 000 000 stycken.

 

 

VDs kommentar

 

Detta är mitt femte verksamhetsår som VD och koncernchef för Biotech-IgG. Försäljningen av produkter för sjukvårdsdiagnostik i Skandinavien uppgick till totalt 4,74 MSEK för perioden Q1-2 år 2016, vilket är en ökning på 53 % jämfört motsvarande siffra för år 2015. Denna försäljningsökning har lett till en förbättring av koncernens resultat, totalt -1,01 MSEK för perioden Q1-2 år 2016 jämfört med -1,82 MSEK för motsvarande period föregående år. Vidare kan konstateras att koncernens resultat för kalendermånaden februari 2016 blev positivt vilket är första gången under bolagets historia.

 

 

Moderbolagets försäljning av produkter ökade kraftigt under perioden Q1-2 2016

En analys av perioden Q1-2 2016 visar att moderbolagets försäljning till kunder uppgick till 3,38 MSEK vilket kan jämföras med 1,33 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 154 %. Min bedömning är Biotech-IgG koncernen, både moderbolaget och dotterbolaget, fortsatt står inför en rejäl försäljningsökning vilket kommer att drivas av den redan framgångsrika expansionen av produktportföljen samt av att investerat försäljningsarbete fortsatt kommer att generera allt fler konkreta affärer.

 

 

Med positivt koncernresultat i sikte

Koncernens tillväxt under de senaste åren har naturligtvis varit kopplad till ökade operativa kostnader. Eftersom jag bedömer att dessa kommer att ligga kvar på nuvarande nivå förväntas en fortsatt ökning av nettoomsättningen under 2016 fortsatt komma att förbättra koncernens resultat. Denna positiva trend i rätt riktning är en bra indikation på att koncernens utveckling fortsatt pekar åt rätt håll och att vi nu kan arbeta med målsättningen att kunna uppvisa vårt första resultatmässigt positiva kvartal under året 2016. En intressant notis är att vårt danska dotterbolag har två verksamhetsår i rad uppvisat ett positivt resultat som uppgick till 0,22 MSEK (år 2015) och 0,60 MSEK (år 2014).

 

 

Gedigen produktportfölj

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM-produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Bolagets produktportfölj utvecklas kontinuerligt och är fortsatt inriktad mot expansion inom molekylärdiagnostik vilket vi bedömer har en stor tillväxtpotential på den skandinaviska marknaden.

 

 

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling

I mina tidigare VD-ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Vi arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2016-2017. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättningen så att koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

 

Lund i augusti 2016

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news