2016-08-18

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 16 september 2016 kl 10.00 på IDEON Science Park, Beta-huset, Rum Black Silk, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 september 2016 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 9 september 2016), dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 13 september 2016 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com.

 

Ärenden på Stämman 

  1. Extra bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av justeringsmän
  4. Stämmans behörighet
  5. Godkännande av dagordning för stämman
  6. Med anledning av att den i punkt 7 nedan föreslagna nyemissionen kräver en ökning av antalet aktier som inte ryms inom nuvarande bolagsordning föreslår styrelsen att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst      37 500 000 stycken till 62 500 000 stycken samt från tidigare högsta 150 000 000 stycken till 250 000 000 stycken.
  7. Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission med företräde för aktieägarna

 

Föregående nyemission med teckningstid 31 augusti - 14 september 2015 inbringade 2,2 Mkr av begärda  4,1 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 8,74 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen:

                            

att           för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:10 kronor;

 

att           öka bolagets aktiekapital med högst 874 732,88 kronor genom nyemission av högst 87 473 288aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,01 kr per aktie);

 

att           emissionslikviden skall uppgå till högst 8 747 328,80 kronor;

 

att           emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid varje befintlig aktie av serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B;

 

att           avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 23 september 2016;

 

att           aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 3 oktober 2016 till 17 oktober 2016, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

 

att           teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

 

att           handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 3 oktober 2015 till 13 oktober 2016;

 

att           i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

 

att           teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och medden 3 oktober 2016 till 17 oktober 2016 på fastställt formulär;

 

att           betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 25 oktober 2016;

 

att           vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 50 000 aktier;

 

att           utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

 

att           de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

 

att           styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

 

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 21 september 2016. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 40 % av röster och kapital. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget. Ytterligare information kommer att presenteras i det memorandum som Bolaget avser publicera i samband med emissionen. Det totala antalet aktier i bolaget före emissioner uppgår till 131 209 932 stycken, varav samtliga aktier är av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 209 932 stycken.

 

Handlingar
Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL finns tillgängliga hos Bolaget och kan laddas ner från bolagets hemsida www.biotech-igg.com från och med fredagen den 26 augusti 2016.

 

 

Lund i augusti 2016

Styrelsen

 

 

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news