2016-05-10

Kommuniké årsstämma i Biotech-IgG AB (publ)

Vid årsstämman i Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224, den 10 maj 2016 fattades följande beslut:

 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2015.

 

Beslut om ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 100 000 kr, med 40 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 20 000 kr till övriga styrelseledamöter, skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att omvälja Ulric Aspegrén, Margareta Krook och Edvard Skodic samt nyvälja Lars-Olof Hansson som styrelseledamöter för tiden t o m årsstämma 2017.

Stämman beslutade välja Margareta Krook till ordförande för styrelsen.

Val av revisor var inte aktuellt på årsstämman.

 

Beslut om fondemission för utjämning av aktiernas kvotvärde

Stämman beslutade enligt följande:

Fondemission sker:

a)       genom att aktiekapitalet ökas med 0,35 kronor till 1 312 099,32 kronor varefter kvotvärdet uppgår till 0,01 kronor,

b)      utan att nya aktier ges ut,

c)       genom att fritt eget kapital tas i anspråk.

 

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news