2016-04-29

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 • Resultatet i koncernen uppgick till -185 tkr (-473 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -151 tkr (-902 tkr).
 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 3 047 tkr (1 749 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 2 219 tkr (580 tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (0,00 kr) under första kvartalet 2016.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 3 094 tkr (814 tkr), varav moderbolaget 1 861 tkr (128 tkr).

 

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2016

 • Resultatet för koncernen förbättrades från -335 tkr (Q4) till -185 tkr (Q1) och i moderbolaget har resultatet förbättrats från -646 tkr (Q4) till -151 tkr (Q1).
 • Koncernens nettoomsättning ökade från 1 767 tkr (Q4) till 3 047 tkr (Q1). Moderbolagets nettoomsättning ökade från 883 tkr (Q4) till 2 219 tkr (Q1).
 • Biotech-IgG har erhållit distributionsrättigheter på den norska marknaden för de diagnostiska analysinstrumenten ARROW Extraction system och BULLET PRO Extraction system samt tillhörande reagensförbrukningsartiklar genom ett icke-exklusivt avtal från DiaSorin Ireland Ltd (Dublin, Ireland).
 • Biotech-IgG Koncernen har under perioden 1 januari till 1 februari 2016 fått en ökad orderingång, vilket har påverkat försäljningen i positiv riktning. För perioden 1 jan till 1 feb 2016 uppgick Biotech-IgG Koncernens nettoomsättning till 2,12 Mkr. För samma period 2015 uppgick Biotech-IgG Koncernens nettoomsättning till 0,63 mkr.
 • Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB, org nr 556529-6224, torsdagen den 17 mars 2016 fattades beslut om följande:

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:

a) Ändamålet med minskningen är täckande av förlust.

b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 312 099,32 kronor.

c) Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens föreslag om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital enligt följande:

Ändring av bolagsordning §4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst   5 000 000 kronor istället för nuvarande lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital. Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:

a) Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 3 936 297,96 kronor.

c) Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

 • Stämman godkände styrelsens förslag att överföra Bolagets SIRE-teknologi till BVT Technologies a.s. (BVT) (Brno, Tjeckien) mot royaltyavtal.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har efter perioden kallat till årsstämma den 10 maj 2016.
 • Bolagsverket registrerade den 4 april 2016 den under perioden av extra bolagsstämman beslutade minskningen av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital samt ändring av bolagsordningen.
 • Årsredovisningen för 2015 publicerades 2016-04-19.

 

VDs kommentar

Detta är mitt femte verksamhetsår som Vd och koncernchef för Biotech-IgG. Vår försäljning av produkter för sjukvårdsdiagnostik i Skandinavien uppgick till totalt 3,0 MSEK för perioden Q1 år 2016, vilket är en ökning på 74 % jämfört med motsvarande siffra för år 2015. Denna försäljningsökning har lett till en förbättring av koncernens resultat, totalt -0,185 MSEK för perioden Q1 år 2016 jämfört med -0,473 MSEK för motsvarande period föregående år. Vidare kan konstateras att koncernens resultat för februari månad 2016 blev positivt, vilket är första gången under bolagets historia.

 

Moderbolagets försäljning av produkter ökade kraftigt under perioden Q1 2016

En analys av perioden Q1 2016 visar att moderbolagets försäljning till kunder uppgick till 2,22 MSEK, vilket kan jämföras med 0,58 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 283 %. Min bedömning är att Biotech-IgG koncernen, både moderbolaget och dotterbolaget, fortsatt står inför en rejäl försäljningsökning, vilket kommer att drivas av den redan framgångsrika expansionen av produktportföljen samt av att investerat försäljningsarbete fortsatt kommer att generera allt fler konkreta affärer.

 

Med positivt koncernresultat i sikte

Koncernens tillväxt under de senaste åren har naturligtvis varit kopplad till ökade operativa kostnader. Eftersom jag bedömer att dessa kommer att ligga kvar på nuvarande nivå förväntas en fortsatt ökning av nettoomsättningen under 2016 förbättra koncernens resultat. Denna positiva trend i rätt riktning är en bra indikation på att koncernens utveckling fortsatt pekar åt rätt håll och att vi nu kan arbeta med målsättningen att kunna uppvisa vårt första resultatmässigt positiva kvartal under året 2016. En intressant notis är att vårt danska dotterbolag har för andra året i rad uppvisat ett positivt resultat som uppgick till 0,22 MSEK (år 2015) och 0,60 MSEK (år 2014).

 

Gedigen produktportfölj

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM-produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården. År 2016 har inletts med att Biotech-IgG i januari erhållit distributionsrättigheter på den norska marknaden för de diagnostiska analysinstrumenten ARROW Extraction system och BULLET PROExtraction system samt tillhörande reagensförbrukningsartiklar genom ett icke-exklusivt avtal från DiaSorin Ireland Ltd (Dublin, Ireland). Diagnostikprodukterna från DiaSorin Används i kliniskalaboratorier på sjukhus och i privatdiagnostiska servicelaboratorier.

 

År 2010 tog Bolagets styrelse ett principbeslut att Biotech-IgG AB inte skall fokusera på utveckling av produkter med resurser inom den egna organisationen. Biotech-IgG AB har därför upprättat ett avtal med BVT Technologies a.s. (Brno, Tjeckien) med följande huvudsakliga villkor:

- SIRE-teknologin, innefattande immateriella rättigheter som patent, varumärken, och mönster samt lager, produkter, dokumentation, ritningar, tillverkningsutrustning och inventarier kopplade till produktionen och SIRE-teknologin, överförs till BVT efter bolagsstämmans godkännande.

- Som betalning för SIRE-teknologin skall Biotech-IgG AB erhålla en royalty på 10 % av nettoomsättningen för existerande och framtida produkter som kan hänföras till SIRE-teknologin med en maximal royalty på 1 MEURO per år.

- Avtalets giltighetstid sträcker sig fram till år 2025.

 

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling

I mina tidigare VD ord har jag vid flera tillfällen framhållit att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Vi arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2016-2017. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättning så att koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech- IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

 

Lund i april 2016

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news