2016-04-19

Förslag inför årsstämma 2016

Förslag från styrelsen i Biotech-IgG AB (org nr 556529-6224) inför årsstämma 2016 finns nu tillgängliga på bolagets hemsida samt i nedanstående pressmeddelande.

 

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, har kallats till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl 10.00 på IDEON Science Park, Ideon Agora, rum Hope, Scheelevägen 15, 223 70 Lund.

 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2016, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 4 maj 2016 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Förslag till Dagordning

 1.        Val av ordförande vid stämman.
 2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.        Val av en eller två justeringsmän.
 4.        Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5.        Godkännande av dagordning.
 6.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7.        Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 1.        Fastställande av arvoden åt styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.
 2.        Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 3.    Beslut om fondemission för utjämning av aktiernas kvotvärde

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Fondemission sker:

a)       genom att aktiekapitalet ökas med 0,35 kronor till 1 312 099,32 kronor varefter kvotvärdet uppgår till 0,01 kronor,

b)      utan att nya aktier ges ut,

c)       genom att fritt eget kapital tas i anspråk.

 1.    Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 2.    Stämmans avslutande

 

 

Förslag avseende disposition av vinst (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att vinsten på 2 762 971 kr enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för år 2015.

 

Förslag till beslut om fondemission för utjämning av aktiernas kvotvärde (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Fondemission sker:

a)       genom att aktiekapitalet ökas med 0,35 kronor till 1 312 099,32 kronor varefter kvotvärdet uppgår till 0,01 kronor,

b)      utan att nya aktier ges ut,

c)       genom att fritt eget kapital tas i anspråk.

 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta

 

Det totala antalet aktier i bolaget före emissioner uppgår till 131 209 932 stycken, varav samtliga aktier är av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 209 932 stycken.

 

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande hade inte valberedningens förslag hunnit inkomma. Valberedningen avser lämna sitt förslag innan årsstämman den 10 maj 2016. Bolaget kommer att pressmeddela förslaget så snart det inkommit.

 

Styrelsen

 

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news