2016-04-11

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl 10.00 på IDEON Science Park, Ideon Agora, rum Hope, Scheelevägen 15, 223 70 Lund.

 

 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2016, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 4 maj 2016 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

 

Förslag till Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 

3. Val av en eller två justeringsmän.

 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 

5. Godkännande av dagordning.

 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.

 

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

 

10. Beslut om fondemission för utjämning av aktiernas kvotvärde

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Fondemission sker:

a)       genom att aktiekapitalet ökas med 0,35 kronor till 1 312 099,32 kronor varefter kvotvärdet uppgår till 0,01 kronor,

b)       utan att nya aktier ges ut,

c)       genom att fritt eget kapital tas i anspråk.

 

11.   Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

12.   Stämmans avslutande

 

 

Lund i april 2016

Styrelsen

 

 

Handlingar

Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tisdagen 19 april 2016.

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news