2016-03-17

Kommuniké extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB, org nr 556529-6224, torsdagen den 17 mars 2016 fattades beslut om följande:

 

 

Beslut om minskning av aktiekapital för täckning av förlust

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:

 

a) Ändamålet med minskningen är täckande av förlust.
b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 312 099,32 kronor.
c) Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

 

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens föreslag att om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital enligt följande:

 

Ändring av bolagsordning §4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor istället för nuvarande lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

 

Tidigare lydelse:   Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

 

Ny lydelse:          Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

 

Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital. Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:

a) Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 3 936 297,96 kronor.
c) Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

 

 

Beslut om överföring av Bolagets SIRE-teknologi till BVT Technologies a.s.

Stämman godkände styrelsens förslag att överföra Bolagets SIRE-teknologi till BVT Technologies a.s. (BVT) (Brno, Tjeckien).

 

År 2010 tog Bolagets styrelse ett principbeslut att Biotech-IgG AB inte skall fokusera på utveckling av produkter med resurser inom den egna organisationen. Biotech-IgG AB har därför upprättat ett avtal med BVT med följande huvudsakliga villkor:

 

- SIRE-teknologin, innefattande immateriella rättigheter som patent, varumärken, och mönster samt lager, produkter, dokumentation, ritningar, tillverkningsutrustning och inventarier kopplade till produktionen och SIRE-teknologin, överförs till BVT efter bolagsstämmans godkännande.

 

- Som betalning för SIRE-teknologin skall Biotech-IgG AB erhålla en royalty på 10 % av nettoomsättningen för existerande och framtida produkter som kan hänföras till SIRE-teknologin med en maximal royalty på 1 MEURO per år.

 

- Avtalets giltighetstid sträcker sig fram till år 2025.

 

Avtalet har signerats av BVT och Biotech-IgG AB skall enligt avtalet signera detta inom 2 dagar från extra bolagsstämmans godkännande.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news