2016-02-15

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Finansiell information

 

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

  • Resultatet i koncernen uppgick till -3 203 tkr (-3 484 tkr), varav Q4 utgjorde -336 tkr (-1 060 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -3 380 tkr (-3 983 tkr), varav Q4 utgjorde -646 tkr (-1 058 tkr).
  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 6 185 tkr (6 351 tkr), varav Q4 utgjorde 1 767 tkr (1 856 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 2 923 tkr (1 716 tkr), varav Q4 utgjorde 883 tkr (359 tkr).
  • Resultat per aktie uppgick till -0.03 kr (-0.04 kr) under 2015.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 2 702 tkr (2 487 tkr), varav moderbolaget 1 973 tkr (974 tkr).

 

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2015

  • Resultatet för koncernen förbättrades från -1 043 tkr (Q3) till -336 tkr (Q4) och i moderbolaget har resultatet förbättrats något från -813 tkr (Q3) till -646 tkr (Q4).
  • Koncernens nettoomsättning i fjärde kvartalet har ökat från 1 317 tkr (Q3) till 1 908 tkr (Q4). Moderbolagets nettoomsättning ökade från 710 tkr (Q3) till 883 tkr (Q4).
  • Den under Q3 2015 genomförda företrädes nyemissionen registrerades av Bolagsverket 2015-10-08.
  • Denna kvartalsrapport är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3) samt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Byte av redovisningsregelverk har inte haft annan påverkan på jämförelseårets siffror än att omräkningsreserven nu redovisas tillsammans med balanserad förlust under rubriken annat eget kapital.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Biotech-IgG AB erhöll distributionsrättigheter på den norska marknaden för diagnostiska system samt reagensförbrukningsartiklar till dessa genom avtal med Diasorin.
  • Biotech-IgG Koncernen fick under perioden 1 januari 2016 till 1 februari 2016 en ökad orderingång. Koncernens nettoomsättning för denna period uppgick till 2,12 mkr (0,63 mkr).

 

 

VDs kommentar

 

Detta är mitt fjärde verksamhetsår som Vd och koncernchef för Biotech-IgG. Vår försäljning av produkter för sjukvårdsdiagnostik i Skandinavien uppgick till totalt 6,2 MSEK för perioden Q1-4 år 2015, vilket är 3 % lägre jämfört motsvarande siffra för år 2014. Noteras bör dock att vi under motsvarande period föregående år hade en engångsintäkt på 1,1 MSEK från en tidigare leverantör. På grund av lägre operativa kostnader skedde en förbättring av koncernens resultat uppgående till -3,2 MSEK för perioden Q1-4 år 2015 jämfört med -3,5 MSEK för motsvarande period föregående år.

 

Moderbolagets försäljning av produkter ökade kraftigt under perioden Q1-4 2015

En analys av perioden Q1-4 2015 visar att moderbolagets försäljning till kunder uppgick till 2,92 MSEK, vilket kan jämföras med 1,72 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 70 %. Min bedömning är att Biotech-IgG koncernen, både moderbolaget och dotterbolaget, fortsatt står inför en rejäl försäljningsökning, vilket kommer att drivas av den redan framgångsrika expansionen av produktportföljen samt av att investerat försäljningsarbete fortsatt kommer att generera allt fler konkreta affärer. Moderbolagets försäljning har fortsatt att öka och uppgick till 2,12 MSEK för perioden 2016-01-01 till 2016-02-01 , jämfört med 0,63 MSEK för motsvarande period 2015.

 

Med positivt koncernresultat i sikte

Koncernens tillväxt har naturligtvis varit kopplad till ökade operativa kostnader. Eftersom jag bedömer att dessa kommer att ligga kvar på nuvarande nivå förväntas en fortsatt ökning av nettoomsättningen att under 2016 på allvar börja förbättra koncernens resultat. Denna positiva trend i rätt riktning är en bra indikation på att koncernensutveckling fortsatt pekar åt rätt håll och att vi nu kan arbeta med målsättningen att kunna uppvisa vårt första resultatmässigt positiva kvartal under året 2016. En intressant notis är att vårt danska dotterbolag för andra året i rad har uppvisat ett positivt resultat som uppgick till 0,22 MSEK (år 2015) och 0,6 MSEK (år 2014).

 

Gedigen produktportfölj

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM-produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Inför verksamhetsåret 2016 har vi förstärkt vår produktportfölj för att bättre kunna möta våra kunders behov. Bolaget ingick under Q1 2015 ett avtal med Vigilant Biosciences för distribution av snabb cancerdiagnostik i Danmark, Norge och Sverige. Vigilant Biosciences, Inc. (“Vigilant”) är en ledande innovatör och utvecklare av lösningar för tidig upptäckt och behandling av cancer. Vigilant tillkännagav 2015-03-11 genom pressmeddelande att Vigilant har ingått ett exklusivt treårigt försäljnings- och marknadsföringsavtal med Biotech-IgG AB för distribution av OncAlert System i Danmark, Norge och Sverige. OncAlert System består av ett snabbt point-of-care- test (OncAlert POC Test) samt ett kvantitativt laboratorietest (OncAlert LAB Assay), båda för kliniskt bruk.

 

År 2016 har inletts med att Biotech-IgG i januari erhållit distributionsrättigheter på den norska marknaden för de diagnostiska analysinstrumenten ARROW Extraction system och BULLET PROExtraction systemsamt tillhörande reagensförbrukningsartiklar genom ett icke-exklusivt avtal från DiaSorin Ireland Ltd (Dublin, Ireland). Diagnostikprodukterna från DiaSorin Används i kliniska laboratorier på sjukhus och i privatdiagnostilska servicelaboratorier.

 

Biotech-IgG Koncernens kommande utveckling

I mina tidigare VD ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Vi arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2016-2017. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättningen så att koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech- IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

 

Lund i februari 2016

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news