2015-10-20

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  • Resultatet i koncernen uppgick till -2 867 tkr (-2 425 tkr), varav Q3 utgjorde -1 043 tkr (-896 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -2 733 tkr (-2 925 tkr), varav Q3 utgjorde -813 tkr (-965 tkr).

 

  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 4 425 tkr (4 495 tkr), varav Q3 utgjorde 1 317 tkr (1 123 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 2 040 tkr (1 357 tkr), varav Q3 utgjorde 710 tkr (315 tkr).

 

  • Resultat per aktie uppgick till -0.03 kr (-0.03 kr) under de första nio månaderna 2015.

 

  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 303 tkr (2 995 tkr), varav moderbolaget 522 tkr (1 943 tkr).

 

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2015

  • Resultatet för koncernen förbättrades från -1 353 tkr (Q2) till -1 043 tkr (Q3) och i moderbolaget har resultatet förbättrats något från -1 018 tkr (Q2) till -813 tkr (Q3).

 

  • Koncernens nettoomsättning i tredje kvartalet ligger på samma nivå som i andra kvartalet 2015, 1 359 tkr (Q2) och 1 317 tkr (Q3). Moderbolagets nettoomsättning minskade något från 750 tkr (Q2) till 710 tkr (Q3).

 

  • Bolaget höll extra bolagsstämma 14 augusti 2015 där beslut togs om att öka bolagets aktiekapital med högst 2 039 409,15 kronor genom nyemission med företräde för aktieägarna av högst 40 789 803 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie). Föregående nyemission med teckningstid 9-23 mars 2015 inbringade 2,55 Mkr av begärda 8,2 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 4,08 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert. Emissionskursen beslutades till 0:10 kr per aktie. Teckningstid 31 augusti 2015 till 14 september 2015.

 

  • Bolaget genomförde nyemission med företräde för aktieägarna mellan 31 augusti till 14 september 2015. Teckningsgraden i emissionen uppgick till 55 %. Biotech-IgG Koncernen tillfördes därmed 2 243 712,30 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 250 tkr.

 

  • Denna kvartalsrapport är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3) samt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Byte av redovisningsregelverk har inte haft annan påverkan på jämförelseårets siffror än att omräkningsreserven nu redovisas tillsammans med balanserad förlust under rubriken annat eget kapital.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •          Den under perioden genomförda nyemissionen med företräde för aktieägarna registrerades av Bolagsverket den 2015-10-08.

 

 

VDs kommentar

 

Detta är mitt fjärde verksamhetsår som VD och Koncernchef för Biotech-IgG. Vår försäljning av produkter för sjukvårdsdiagnostik i Skandinavien utvecklas bra och uppgick till totalt 4,4 MSEK för perioden Q1-3 år 2015, vilket är 2 % lägre jämfört med motsvarande siffra för år 2014. Noteras bör dock att vi under motsvarande period föregående år hade en engångsintäkt på 1,1 MSEK från en tidigare leverantör. Av denna anledning skedde en smärre försämring av koncernens resultat uppgående till -2,9 MSEK för perioden Q1-3 år 2015 jämfört med -2,4 MSEK för motsvarande period föregående år.

 

Moderbolagets försäljning av produkter ökade kraftigt under perioden Q1-3 2015

En analys av perioden Q1-3 2015 visar att moderbolagets försäljning till kunder uppgick till 2,04 MSEK vilket kan jämföras med 1,36 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 50 %. Min bedömning är Biotech-IgG koncernen, både moderbolaget och dotterbolaget, fortsatt står inför en rejäl försäljningsökning, vilket kommer att drivas av den redan framgångsrika expansionen av produktportföljen samt av att investerat försäljningsarbete fortsatt kommer att generera allt fler konkreta affärer.

 

Med positivt koncernresultat i sikte

Koncernens tillväxt är naturligtvis kopplad till ökade operativa kostnader. Eftersom jag bedömer att dessa kommer att ligga kvar på nuvarande nivå förväntas en fortsatt ökning av nettoomsättningen under 2015 att på allvar börja förbättra koncernens resultat. Denna positiva trend i rätt riktning är en bra indikation på att koncernens utveckling fortsatt pekar åt rätt håll och att vi nu kan arbeta med målsättningen att kunna uppvisa vårt första resultatmässigt positiva kvartal under året 2016. En intressant notis är att vårt danska dotterbolag uppvisade ett positivt resultat på 0,6 MSEK för verksamhetsåret 2014.

  

Gedigen produktportfölj

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM-produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Inför verksamhetsåret 2015 har vi förstärkt vår produktportfölj för att bättre kunna möta våra kunders behov. En spännande nyhet under december 2014 var upprättandet av ett exklusivt avtal med det brittiska bolaget Enigma Diagnostics Ltd. (Salisbury, Wiltshire, UK) om distribution av Enigma® MiniLab System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande förbrukningsartiklar. Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av Enigma® MiniLab System på de svenska, danska och norska marknaderna. Systemet kommer att valideras lokalt i samarbete med svenska och danska sjukhus varefter försäljningen förväntas starta under 2015. Med Enigma® MiniLab System har Biotech-IgG koncernen åter igen ett multiplext molekylärdiagnostiskt system för patientnära testning av virus och bakterier. Med Enigma® MiniLab System kan bolaget erbjuda en användarvänlig- och prismässigt konkurrenskraftig produkt.

 

Vidare har Biotech-IgG AB har erhållit utökade försäljningsrättigheter från det tyska immundiagnostikbolaget Labor Diagnostika Nord (LDN). Försäljningsrättigheterna som tidigare enbart gällt Danmark har utökats till att gälla hela Skandinavien och innefattar under tre år framåt i tiden de danska, norska och svenska marknaderna med möjlighet till ytterligare förlängning därefter. Diagnostikprodukterna från LDN används i kliniska laboratorier, i livsmedelsanalys samt för forskningsändamål.

 

Ännu ett exempel är att Biotech-IgG AB tecknade ett distributionsavtal med AKSA Medical (NL). Avtalet ger Biotech-IgG Koncernen exklusiv rätt att distribuera ett nytt och unikt snabbtest för vitamin D, Test4D™, på de svenska, norska och isländska marknaderna. Testet är utvecklat för nära patient, sk Point-of-Care-Test (POCT) användning på t ex vårdcentraler, sjukhus, äldreomsorg och läkarmottagningar. En droppe blod tas från patientens finger och appliceras på en teststrip som efter 10 min indikerar om patienten lider av vitamin D-brist.

 

Biotech-IgG Koncernens kommande utveckling

I mina tidigare VD-ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Vi arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2015-2016. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättningen så att koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i oktober 2015

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news