2015-08-14

Kommuniké extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB, org nr 556529-6224, fredagen den 14 augusti 2015 fattades beslut om nyemission med företräde för aktieägarna.

 

Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission med företräde för befintliga aktieägare enligt huvudsakliga villkor nedan godkändes. Föregående nyemission med teckningstid 9-23 mars 2015 inbringade 2,55 Mkr av begärda 8,21 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 4,08 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

                                                         

att                        för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:10 kronor;

 

att                       öka bolagets aktiekapital med högst 2 039 490,15 kronor genom nyemission av högst 40 789 803aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

 

att                        emissionslikviden skall uppgå till högst 4 078 980,30 kronor;

 

att                       emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid åtta (8) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av tre (3) nya aktier av serie B;

 

att                       avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 21 augusti 2015;

 

att                       aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 31 augusti 2015 till 14 september 2015, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

 

att                        teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

 

att                        handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 31 augusti 2015 till 10 september 2015;

 

att                       i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

 

att                       teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 31 augusti 2015 till 14 september 2015 på fastställt formulär;

 

att                       betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 23 september 2015;

 

att                        vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 50 000 aktier;

 

att                        utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

 

att                       de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

 

att                       styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

 

Sista dag för handel i bolagets aktie (BIGG) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 19 augusti 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 20 augusti 2015.

Ytterligare information kommer att ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD, Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news