2015-07-15

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 14 augusti 2015 kl 10.00 på IDEON Science Park, Beta-huset, Rum Black Silk, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 augusti 2015 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 7 augusti 2015), dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 11 augusti 2015 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Ärenden på Stämman 

 

  1. Extra bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av justeringsmän
  4. Stämmans behörighet
  5. Godkännande av dagordning för stämman
  6. Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission med företräde för aktieägarna

 

Föregående nyemission med teckningstid 9-23 mars 2015 inbringade 2,55 Mkr av begärda 8,21 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 4,08 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen:

                            

att           för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:10 kronor;

 

att           öka bolagets aktiekapital med högst 2 039 490,15 kronor genom nyemission av högst 40 789 803aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

 

att           emissionslikviden skall uppgå till högst 4 078 980,30 kronor;

 

att           emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid åtta (8) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av tre (3) nya aktier av serie B;

 

att           avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 21 augusti 2015;

 

att           aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 31 augusti 2015 till 14 september 2015, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

 

att           teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

 

att           handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 31 augusti 2015 till 10 september 2015;

 

att           i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

 

att           teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 31 augusti 2015 till 14 september 2015 på fastställt formulär;

 

att           betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 23 september 2015;

 

att           vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 50 000 aktier;

 

att           utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

 

att           de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

 

att           styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 19 augusti 2015. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 37 % av nuvarande röster och kapital. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget. Ytterligare information kommer att presenteras i det memorandum som Bolaget avser publicera i samband med emissionen. Det totala antalet aktier i bolaget före emissioner uppgår till 108 772 809 stycken, varav samtliga aktier är av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 108 772 809 stycken.

 

Handlingar
Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL finns tillgängliga hos Bolaget och kan laddas ner från bolagets hemsida www.biotech-igg.com från och med onsdagen 15 juli 2015 och kan laddas ner här:

 

Bil 1. Fullständigt förslag

Bil 2. Revisionsberättelse 2014

Bil 3. Årsredovisning för 2014

Bil 4. Styrelsens redogörelse enl ABL 13-6

Bil 5. Revisors yttrande enl ABL 13-6

 

 

Lund i juli 2015

Styrelsen

 

 

 

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news