2015-05-07

Kommuniké årsstämma i Biotech-IgG AB (publ)

Vid årsstämman i Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224, den 7 maj 2015 fattades följande beslut:

 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2014.

 

Beslut om ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 100 000 kr, med 50 000 kr till styrelsens ordförande och vardera 25 000 kr till övriga styrelseledamöter, skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen.

 

Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att omvälja Ulric Aspegrén, Margareta Krook och Edvard Skodic som styrelseledamöter för tiden t o m årsstämma 2016.

 

Stämman beslutade välja Margareta Krook till ordförande för styrelsen.

 

Val av revisor var inte aktuellt på årsstämman.

 

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag.

 

Beslut om förslag till ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapital

Stämman beslöt att ej genomföra styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen med anledning av att stämman beslutade om att ej genomföra den av styrelsen föreslagna minskningen av aktiekapitalet.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news