2015-05-06

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Finansiell information

 

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

 • Resultatet i koncernen uppgick till -473 tkr (-877 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -902 tkr (-995 tkr).
 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 749 tkr (1 225 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 580 tkr (147 tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0.00 kr (-0.01 kr) under första kvartalet 2015.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 814 tkr (3 515 tkr), varav moderbolaget       128 tkr (3 343 tkr). Emissionslikviden, 2 545 tkr, från emissionen som genomfördes i mars 2015 har satts in på moderbolagets bankkonto först i april 2015.

 

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2015

 • Resultatet för koncernen förbättrades från -1 060 tkr (Q4) till -473 tkr (Q1) och i moderbolaget har resultatet förbättrats något från -1 058 tkr (Q4) till -902 tkr (Q1).
 • Koncernens nettoomsättning minskade något från 1 856 tkr (Q4) till 1 749 tkr (Q1). Moderbolagets nettoomsättning ökade från 359 tkr (Q4) till 580 tkr (Q1).
 • Bolaget höll extra bolagsstämma 24 februari 2015 där beslut togs om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 643 192,55 kronor genom nyemission med företräde för aktieägarna av högst 32 863 851 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie). Föregående nyemission med teckningstid 3-31 mars 2014 inbringade 3,9 Mkr av begärda 13 Mkr. Styrelsen avsåg med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på högst 8,2 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert. Emissionskursen beslutades till 0:25 kr per aktie. Teckningstid 9 mars 2015 till 23 mars 2015.
 • Bolaget genomförde nyemission enligt ovanstående villkor mellan 9 mars till 23 mars 2015. Emissionen tecknades till 31 % och Koncernen tillfördes därmed genom nyemissionen 2.55 mkr före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 250 tkr. Antalet i nyemissionen tecknade aktier uppgår till 10 181 256 stycken av serie B.
 • Bolaget ingick ett avtal med Vigilant Biosciences för distribution av snabb cancerdiagnostik i Danmark, Norge och Sverige.
 • Denna kvartalsrapport är upprättad enligt BFNAR 2012:1 (K3) samt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Byte av redovisningsregelverk har inte haft annan påverkan på jämförelseårets siffror än att omräkningsreserven nu redovisas tillsammans med balanserad förlust under rubriken annat eget kapital.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har efter perioden kallat till årsstämma den 5 maj 2015. Detta datum har därefter ändrats till den 7 maj 2015.
 • Bolaget pressmeddelade att tidigare datum (2015-04-14) för publicering av årsredovisning för 2014 flyttats till senast 16 april 2015.
 • Årsredovisning för 2014 publicerades 2015-04-15.
 • Bolaget pressmeddelade att tidigare datum (2015-04-28) för publicering av delårsrapport för Q1 2015 flyttats till 6 maj 2015.
 • Den under perioden genomförda nyemissionen registrerades av Bolagsverket den 2015-05-06.

 

VDs kommentar

 

Detta är mitt fjärde verksamhetsår som VD och koncernchef för Biotech-IgG. Vår försäljning av produkter för sjukvårdsdiagnostik i hela Skandinavien har genererat en nettoomsättning på totalt 6,3 MSEK för år 2014 vilket är en ökning med 86 % jämfört motsvarande siffra för år 2013. Koncernens resultat förbättrades till -3,41 MSEK för år 2014 från -3,82 MSEK för motsvarande period föregående år.

 

Omsättningsökning i Q1 2015 på 43 %

En analys av det första kvartalet 2015 visar att koncernens nettoomsättning har stigit till 1,75 MSEK från 1,22 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 43 %. Koncernens resultat för första kvartalet 2015 blev -0,47 MSEK jämfört med -0,88 MSEK för motsvarande period föregående år. Min bedömning är Biotech-IgG Koncernen fortsatt står inför en rejäl försäljningsökning vilket kommer att drivas av den redan framgångsrika expansionen av produktportföljen samt av att investerat försäljningsarbete fortsatt kommer att generera allt fler konkreta affärer.

 

Med positivt koncernresultat i sikte

Koncernens tillväxt är naturligtvis kopplad till ökade operativa kostnader. Eftersom jag bedömer att dessa kommer att ligga kvar på nuvarande nivå så förväntas en fortsatt ökning av nettoomsättningen att under 2015 på allvar börja förbättra koncernens resultat. Denna positiva trend i rätt riktning är en bra indikation på koncernen utveckling fortsatt pekar åt rätt håll och att vi nu kan arbeta med målsättningen att kunna uppvisa vårt första resultatmässigt positiva kvartal i slutet av 2015. En intressant notis är att vårt danska dotterbolag uppvisade ett positivt resultat på 0,6 MSEK för verksamhetsåret 2014 samt även med 0,4 MSEK under första kvartalet 2015.

 

Gedigen produktportfölj

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Inför verksamhetsåret 2015 har vi förstärkt vår produktportfölj för att bättre kunna möta våra kunders behov. En spännande nyhet under december 2014 var upprättandet av ett exklusivt avtal med det brittiska bolaget Enigma Diagnostics Ltd. (Salisbury, Wiltshire, UK) om distribution av Enigma® MiniLab System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande förbrukningsartiklar. Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av Enigma® MiniLab System på de svenska, danska och norska marknaderna. Systemet kommer att valideras lokalt i samarbete med svenska och danska sjukhus varefter försäljningen förväntas starta under andra kvartalet 2015. Med Enigma® MiniLab System har Biotech-IgG koncernen åter igen ett multiplext molekylärdiagnostiskt system för patientnära testning av virus och bakterier. Med Enigma® MiniLab System kan bolaget erbjuda en användarvänlig- och prismässigt konkurrenskraftig produkt.

 

Vidare har Biotech-IgG AB har erhållit utökade försäljningsrättigheter från det tyska immundiagnostikbolaget Labor Diagnostika Nord (LDN). Försäljningsrättigheterna som tidigare enbart gällt Danmark har utökats till att gälla hela Skandinavien och innefattar under tre år framåt i tiden de danska, norska och svenska marknaderna med möjlighet till ytterligare förlängning därefter. Diagnostikprodukterna från LDN används i kliniska laboratorier, i livsmedelsanalys samt för forskningsändamål.

 

Ännu ett exempel är att Biotech-IgG AB tecknade ett distributionsavtal med AKSA Medical (NL). Avtalet ger Biotech-IgG Koncernen exklusiv rätt att distribuera ett nytt och unikt snabbtest för vitamin D, Test4D™, på de svenska, norska och isländska marknaderna. Testet är utvecklat för nära patient, sk Point-of-Care-Test (POCT) användning på t ex vårdcentraler, sjukhus, äldreomsorg och läkarmottagningar. En droppe blod tas från patientens finger och appliceras på en teststrip som efter 10 min indikerar om patienten lider av vitamin D-brist.

 

Biotech-IgG Koncernens kommande utveckling

I mina tidigare VD-ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Vi arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2015-2016. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättning så att koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i maj 2015

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

  

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news