2015-04-15

Publicering av årsredovisning

Biotech-IgG AB meddelar härmed att årsredovisning för 2014 samt nedanstående fullständiga förslag inför årsstämma 2015 finns tillgängliga och kan laddas ner här

 

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, har kallats till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl 10.00 på IDEON Science Park, Ideon Agora, rum Hope, Scheelevägen 15, 223 70 Lund.

 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2015, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 4 maj 2015 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

 

Förslag till Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Den i punkt 7 nedan föreslagna minskningen av aktiekapitalet ryms inte inom nuvarande bolagsordning varför styrelsen föreslår att bolagsordningens § 4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor mot nuvarande lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

a) Ändamålet med minskningen är täckning av förlust samt avsättning till överkursfond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

b) Aktiekapitalet skall minskas med 4 350 912,36 kronor.

c) Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, vilket resulterar i ett kvotvärde på 0:01 kr per aktie.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagets bolagsordning ändras samt att tillstånd erhålls från Bolagsverket.

Besluten om minskning av aktiekapitelet och ändring av bolagsordning enligt punkt 6 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Besluten enligt denna punkt är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

12. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

13. Stämmans avslutande

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Den inför årsstämman 2015 tillsatta valberedningen har föreslagit att Ulric Aspegrén skall väljas till ordförande för årsstämman.

 

Förslag till ändring av Bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen)

Den i punkt 7 nedan föreslagna minskningen av aktiekapitalet ryms inte inom nuvarande bolagsordning varför styrelsen föreslår att bolagsordningens § 4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor mot nuvarande lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

 

Tidigare lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor.

 

Föreslagen ny lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 900 000 och högst 3 600 000 kronor.

 

Förslag till minskning av aktiekapitalet (punkt 7 på dagordningen)

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

    • Ändamålet med minskningen är täckning av förlust, intill ett belopp om 558 278 kronor, samt avsättning till överkursfond, 3 792 634,36 kronor, att användas enligt beslut av bolagsstämman.
    • Aktiekapitalet skall således minskas med 4 350 912,36 kronor.
    • Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, vilket resulterar i ett kvotvärde på 0:01 kr per aktie.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagets bolagsordning ändras samt att tillstånd erhålls från Bolagsverket.

Besluten om minskning av aktiekapitelet och ändring av bolagsordning enligt punkt 6 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Besluten enligt denna punkt är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 9b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

 

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorerna (punkterna 10-11 på dagordningen)

10. Antalet styrelseledamöter skall vara tre, utan suppleanter. Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2016 skall utgå med sammanlagt 100 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter skall vardera erhålla 25 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

11. Omval sker av styrelseledamöterna Margareta Krook, Ulric Aspegrén och Edvard Skodic för perioden till och med utgången av årsstämman 2016. Margareta Krook föreslås till styrelseordförande. Revisor valdes 2013 för en fyraårsperiod, varför val av revisor inte är aktuellt vid årsstämman.

 

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för Biotech-IgG AB:

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i § 4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhet och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

 

Förslag till beslut om valberedningen (punkt 12a på dagordningen)

Valberedningen som tillsammans representerar 15,9 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

 

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare samt har varit närvarande vid senaste årsstämman. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

 

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12b på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

 

Det totala antalet aktier i bolaget före emissioner uppgår till 98 591 553 stycken samt 10 181 256 betalda tecknade aktier under registrering, varav samtliga aktier är av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 108 772 809 stycken.

 

Lund i april 2015

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news