2015-04-08

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl 10.00 på IDEON Science Park, Ideon Agora, rum Hope, Scheelevägen 15, 223 70 Lund.

 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2015, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 4 maj 2015 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

 

Förslag till Dagordning

 

  1.        Val av ordförande vid stämman.
  2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3.        Val av en eller två justeringsmän.
  4.        Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5.        Godkännande av dagordning.
  6.        Med anledning av att den i punkt 7 nedan föreslagna minskningen av aktiekapital kräver en minskning av aktiekapitalet som inte ryms inom nuvarande bolagsordning föreslår styrelsen att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en minskning av aktiekapitalets lägsta nivå från 1 750 000 kr till 900 000 kr samt högsta nivå från 20 000 000 kr till 3 600 000 kr.
  7.        Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt följande:
  • Ändamålet med minskningen är täckning av förlust samt avsättning till överkursfond att användas enligt beslut av bolagsstämman.
  • Aktiekapitalet skall minskas med högst 4 354 873,16 kronor.
  • Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, vilket resulterar i ett kvotvärde på 0:01 kr per aktie.

    8.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av arvoden åt styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

12. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

13. Stämmans avslutande

 

Lund i april 2015

Styrelsen

 

Handlingar

Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen 16 april 2015.

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news