2015-02-06

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

  • Resultatet i koncernen uppgick till -3 484 tkr (-3 834 tkr), varav Q4 utgjorde    -1 060 tkr (-927 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -3 983 tkr (-3 276 tkr), varav Q4 utgjorde -1 058 tkr (-906 tkr).
  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 6 351 tkr (3 410 tkr), varav Q4 utgjorde 1 856 tkr (1 295 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 1 716 tkr (542 tkr), varav Q4 utgjorde 359 tkr (371 tkr).
  • Resultat per aktie1) uppgick till -0.04 kr (-0.05 kr) under 2014.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 2 487 tkr (769 tkr), varav moderbolaget 974 tkr (401 tkr).

 

Väsentliga händelser under perioden oktober-december 2014

  • Resultatet för koncernen försämrades från -896 tkr (Q3) till -1 060 tkr (Q4) och i moderbolaget har resultatet försämrats något från -965 tkr (Q3) till -1 058 tkr (Q4).
  • Koncernens nettoomsättning ökade från 1 123 tkr (Q3) till 1 856 tkr (Q4). Moderbolagets nettoomsättning ökade från 315 tkr (Q3) till 359 tkr (Q4).
  • Biotech-IgG AB (publ) samt dess danska dotterbolag Biotech-IgG A/S erhöll för första gången ISO-certifiering enligt ISO 14001:2004 för distribution och försäljning av diagnostik- och biotekprodukter.
  • Biotech-IgG AB tecknade ett distributionsavtal med AKSA Medical (NL). Avtalet ger Biotech-IgG Koncernen exklusiv rätt att distribuera ett nytt och unikt snabbtest för vitamin D, Test4D™, på de svenska, norska och isländska marknaderna.
  • Biotech-IgG erhöll utökade försäljningsrättigheter från det tyska immundiagnostikbolaget Labor Diagnostika Nord (LDN). Försäljningsrättigheterna som tidigare enbart gällt Danmark utökades till att gälla hela Skandinavien och innefattar under tre år framåt i tiden de danska, norska och svenska marknaderna med möjlighet till ytterligare förlängning därefter.
  • Biotech-IgG AB tecknade ett exklusivt avtal med det brittiska bolaget Enigma Diagnostics Ltd. (Salisbury, Wiltshire, UK) om distribution av Enigma® MiniLab System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande förbrukningsartiklar. Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av Enigma® Mini-Lab System på de svenska, danska och norska marknaderna.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-          Styrelsen har fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma 24 februari 2015 för att föreslå stämman att öka bolagets aktiekapital med högst 1 643 192,55 kronor genom nyemission med företräde för aktieägarna av högst 32 863 851 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie). Föregående nyemission med teckningstid 3-31 mars 2014 inbringade 3,9 Mkr av begärda 13 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på högst 8,2 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert. Emissionskursen föreslås till 0:25 kr per aktie. Tre (3) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Teckningstid 9 mars 2015 till 23 mars 2015.

 

1) Resultat per aktie avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

Detta är mitt tredje verksamhetsår som Vd och koncernchef för Biotech-IgG. Jag kan med stor glädje konstatera att koncernen växer snabbt! Vår försäljning av produkter för sjukvårdsdiagnostik har för andra året i rad ökat i hela Skandinavien. Nettoomsättningen på totalt 6,35 MSEK för år 2014 ökade med 86 % jämfört med år 2013. Detta kan jämföras med föregående år då motsvarande ökning var 30 %. Se illustrationen nedan. Koncernens resultat förbättrades till -3,48 MSEK för år 2014 från -3,83 MSEK för motsvarande period föregående år.

 

Omsättningsökning i Q4 på 43 %

En analys av det fjärde kvartalet 2014 visar att koncernens nettoomsättning har stigit till 1,86 MSEK från 1,30 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 43 %. Koncernens resultat för fjärde kvartalet 2014 blev   -1,06 MSEK jämfört med -0,93 MSEK för motsvarande period föregående år. Min bedömning är att Biotech-IgG Koncernen fortsatt står inför en rejäl försäljningsökning vilket kommer att drivas av den redan framgångsrika expansionen av produktportföljen samt av att investerat försäljningsarbete fortsatt kommer att generera allt fler konkreta affärer.

 

Med positivt resultat i sikte

Koncernens tillväxt är naturligtvis kopplad till ökade operativa kostnader. Eftersom jag bedömer att dessa kommer att ligga kvar på nuvarande nivå förväntas en fortsatt ökning av nettoomsättningen att under 2015 på allvar börja förbättra koncernens resultat. Denna positiva trend är en bra indikation på att koncernens utveckling fortsatt pekar i rätt riktning och att vi nu kan arbeta med målsättningen att kunna uppvisa vårt första reslutatmässigt positiva kvartal i slutet av 2015. En intressant notis är att vårt danska dotterbolag för första gången sedan 2009 uppvisade ett positivt helårsresultat på 0,6 MSEK för verksamhetsåret 2014.

 

Gedigen produktportfölj

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården. Inför verksamhetsåret 2015 har vi förstärkt vår produktportfölj för att bättre kunna möta våra kunders behov. En spännande nyhet under december 2014 var upprättandet av ett exklusivt avtal med det brittiska bolaget Enigma Diagnostics Ltd. (Salisbury, Wiltshire, UK) om distribution av Enigma® MiniLab System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande förbrukningsartiklar. Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av Enigma® MiniLab System på de svenska, danska och norska marknaderna. Systemet kommer att valideras lokalt i samarbete med svenska och danska sjukhus under januari-mars 2015 varefter försäljningen förväntas starta under andra kvartalet 2015. Med Enigma® MiniLab System har Biotech-IgG koncernen åter igen ett multiplext molekylärdiagnostiskt system för patientnära testning av virus och bakterier. Med Enigma® MiniLab System kan bolaget erbjuda en användarvänlig och prismässigt konkurrenskraftig produkt.

 

Vidare har Biotech-IgG AB har erhållit utökade försäljningsrättigheter från det tyska immundiagnostikbolaget Labor Diagnostika Nord (LDN). Försäljningsrättigheterna som tidigare enbart gällt Danmark har utökats till att gälla hela Skandinavien och innefattar under tre år framåt i tiden de danska, norska och svenska marknaderna med möjlighet till ytterligare förlängning därefter. Diagnostikprodukterna från LDN används i kliniska laboratorier, i livsmedelsanalys samt för forskningsändamål.

 

Ännu ett exempel är att Biotech-IgG AB tecknade ett distributionsavtal med AKSA Medical (NL). Avtalet ger Biotech-IgG Koncernen exklusiv rätt att distribuera ett nytt och unikt snabbtest för vitamin D, Test4D™, på de svenska, norska och isländska marknaderna. Testet är utvecklat för nära patient, sk Point-of-Care-Test (POCT) användning på t ex vårdcentraler, sjukhus, äldreomsorg och läkarmottagningar. En droppe blod tas från patientens finger och appliceras på en teststrip som efter 10 min indikerar om patienten lider av vitamin D-brist.

 

Biotech-IgG Koncernens kommande utveckling

I mina tidigare VD ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Vi arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2015-2016. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättningen så att koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

 

Lund i februari 2015

Dario Kriz, Doc. Dr.

VD och Koncernchef

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news