2015-01-23

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 februari 2015 kl 10.00 på IDEON Science Park, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 februari 2015, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 19 februari 2015 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Ärenden på Stämman 

 

1-5.                                Ärendena 1 till och med 5 enligt bolagsordningens § 8 kommer att behandlas.

 

6.                         Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission med företräde för aktieägarna

 

Föregående nyemission med teckningstid 3-31 mars 2014 inbringade 3,6 Mkr av begärda 13 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på högst 8,2 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen:

                                                         

att          för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:25 kronor;

 

att          öka bolagets aktiekapital med högst 1 643 192,55 kronor genom nyemission av högst 32 863 851aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

 

att          emissionslikviden skall uppgå till högst 8 215 962,75 kronor;

 

att          emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid tre (3) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;

 

att          avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 27 februari 2015;

 

att          aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 9 mars 2015 till 23 mars 2015, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

 

att          teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

 

att          handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 9 mars 2015 till 18 mars 2015;

 

att          i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

 

att          teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 9 mars 2015 till 23 mars 2015 på fastställt formulär;

 

att          betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 31 mars 2015;

 

att          vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 20 000 aktier;

 

att          utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

 

att          de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

 

att          styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

 

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 25 februari 2015. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 33 % av röster och kapital. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget. Ytterligare information kommer att presenteras i det memorandum som Bolaget avser publicera i samband med emissionen.

 

 

Lund i januari 2015

Styrelsen

 

 

Handlingar

Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast fredagen 30 januari 2015.

 

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar


Back to news