2015-01-22

Beslut om att föreslå nyemission med företräde för aktieägarna

Styrelsen har fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma 24 februari 2015 för att föreslå stämman att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Föregående nyemission med teckningstid 3-31 mars 2014 inbringade 3,6 Mkr av begärda 13 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på högst 8,2 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen:

                                                         

att           för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:25 kronor;

 

att           öka bolagets aktiekapital med högst 1 643 192,55 kronor genom nyemission av högst 32 863 851aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

 

att           emissionslikviden skall uppgå till högst 8 215 962,75 kronor;

 

att           emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid tre (3) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;

 

att           avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 27 februari 2015;

 

att           aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 9 mars 2015 till 23 mars 2015, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

 

att           teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

 

att           handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 9 mars 2015 till 18 mars 2015;

 

att           i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

 

att           teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 9 mars 2015 till 23 mars 2015 på fastställt formulär;

 

att           betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 31 mars 2015;

 

att           vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 20 000 aktier;

 

att           utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

 

att           de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

 

att           styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

 

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 24 februari 2015. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 33 % av röster och kapital. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget. Ytterligare information kommer att ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news