2014-10-20

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

  • Resultatet i koncernen uppgick till -2 425 tkr (-2 907 tkr), varav Q3 utgjorde -896 tkr (-682 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -2 925 tkr (-2 370 tkr), varav Q3 utgjorde -965 tkr (-733 tkr).
  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 4 495 tkr (2 114 tkr), varav Q3 utgjorde 1 123 tkr (990 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 1 357 tkr (171 tkr), varav Q3 utgjorde 315 tkr (92 tkr).
  • Resultat per aktie1) uppgick till -0.03 kr (-0.04 kr) under de tre första kvartalen.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 2 995 tkr (751 tkr), varav moderbolaget 1 943 tkr (463 tkr).

 

Väsentliga händelser under perioden juli - september2014

  • Resultatet för koncernen försämrades från -651 tkr (Q2) till -896 tkr (Q3) och i moderbolaget ligger resultatet på samma nivå, -964 tkr (Q2) och -965 tkr (Q3). Resultatförsämringen i koncernen jämfört med föregående period är en följd av ökade intäkter under Q2 2014 för överlåtelse av distributions-rättigheterna för FilmArray® System. Dotterbolaget uppvisade för tredje kvartalet i rad vinst.
  • Koncernens nettoomsättning minskade från 2 147 tkr (Q2) till 1 123 tkr (Q3). Moderbolagets nettoomsättning minskade från 895 tkr (Q2) till 315 tkr (Q3). Minskningen i både resultat och nettoomsättningen jämfört med föregående period beror till stor del på den engångsintäkt som erhölls under Q2 i samband med överlåtelsen av distributionsrättigheter för FilmArray® System.
  • Under perioden har Biotech-IgG AB slutfört överlåtelse av distributionsrättigheterna för FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna till bioMérieux Sweden AB. Ett bindande avtal upprättades samt överlåtelselikviden på 1,1 Mkr erhölls i slutet av Q2 2014. Biotech-IgG uppfyllde de slutliga delarna av sitt åtagande enligt avtalet i början av Q3 2014.
  • Biotech-IgG utökade produktportföljen med nytt Ebola test på den nordiska marknaden.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång fanns till rapportering

 

 

 

1) Resultat per aktie avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

 

I mina tidigare VD ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och Life Science. Jag kan konstatera att mina medarbetare under tredje kvartalet 2014 har ökat koncernens nettoomsättning till 1,12 MSEK från 0,99 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 13 %.  Jag ser med tillförsikt på denna positiva trend eftersom koncernen ännu inte går med vinst, men bedömer att bolagets utveckling fortsatt pekar åt rätt håll. Koncernens resultat för tredje kvartalet 2014 blev -0,90 MSEK jämfört med -0,68 MSEK för motsvarande period föregående år.  Min bedömning är Biotech-IgG koncernen står inför en rejäl försäljningsökning, vars förklaring ligger i koncernens ambition att expandera både försäljningsorganisation och produktportfölj.

 

Biotech-IgG:s offensiv börjar leverera resultat

I mitten av första kvartalet 2013 påbörjades en planenlig intensiv bearbetning av den Skandinaviska marknaden. Parallellt med att våra säljare besöker kunder deltar vi under 2014 vid följande mässor och utställningar (besök vår hemsida för bildkollage):

 

5-6 feb: NorTick Congress, Stavanger, Norway

7-8 mars: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) Annual Meeting, Hotel Nyborg Strand, Danmark

14 mars: Dansk Congress i Klinisk Biokemi, Horsens, Denmark

9-11 april: Mikrobiologiskt vårmöte, Trollhättan, Sweden 

23-25 april: Klinisk Kemi Vårmöte, Skövde, Sverige

7-9 maj: Vårmöte i patologi, Eskilstuna, Sweden    

10-13 maj: ECCMID, Barcelona, Spain

22-23 maj: Vårmøte i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin, Lillestrøm, Norway 

16-19 september: Nordic Congress in Clinical Chemistry, Göteborg, Sweden

29-30 september: Equalis användarmöte Endokrinologi, Knivsta, Sweden

28-30 oktober: Lab 14, Lillestrøm, Norway

16-17 oktober: Equalis användarmöte Patientnära Analyser, Uppsala, Sweden

12-15 november: Medica 2014, Düsseldorf, Germany     

 

Vi bedömer att Biotech-IgG AB:s försäljningsoffensiv redan under 2013 Q3 kunde anas signifikant börja påverka nettoomsättningen (2012 (Q1): 703tkr, 2012 (Q2): 639 tkr, 2012 (Q3): 520tkr, 2012 (Q4): 772tkr, 2013 (Q1): 654tkr, 2013 (Q2): 470tkr, 2013 (Q3): 990tkr, 2013 (Q4): 1 295 tkr, 2014 (Q1): 1 225 tkr, 2014 (Q2): 2 402 tkr och 2014 (Q3): 1 123 tkr).

 

Utvecklingen av vår produktportfölj

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Biotech-IgG Koncernen började under Q3 erbjuda ett helt nytt test från Ecoli s.r.o för diagnosticering av Ebola Zaire virusinfektion på den nordiska marknaden. Testet är ett så kallat kvalitativt PCR*-test och möjliggör detektering av Ebolavirus i ett brett spektrum av kliniskt material, dvs kroppsvätskor som blod, urin, saliv och vävnad. Testet är utvecklat för användning i kliniska laboratorier samt för forskningsändamål.

 

Den 8 januari 2013 lyckades Biotech-IgG i hård konkurrens med flera större aktörer sluta ett avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) gällande exklusiv distribution av FilmArray® system i Sverige och Danmark. Detta visar på det höga förtroende som internationella leverantörer har för vår Skandinaviska försäljningsorganisation. Biotech-IgG medverkade i att organisera flera lyckade patientstudier på de svenska och danska marknaderna samt sålde två FilmArray® system. Under sommaren 2013 pressmeddelade Biofire Diagnostics Inc att den globala franska medicinteknikkoncernen bioMérieux avsåg förvärva Biofire Diagnostics. Förvärvet gick slutgiltigt igenom under januari 2014. Under tredje kvartalet 2014 har Biotech-IgG AB slutfört överlåtelse av distributionsrättigheterna för FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna till bioMérieux Sweden AB. Av överlåtelsesumman på 1,1 Mkr togs 0.9 Mkr upp i nettoomsättningen för kvartal två samt 0,2 Mkr i nettoomsättningen för kvartal tre.

 

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling

Biotech-IgG arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2014-2015. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättningen så att Koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i oktober 2014

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news