2014-08-25

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

  • Resultatet i koncernen uppgick till -1 528 tkr (-2 225 tkr), varav Q2 utgjorde -651 tkr (-1 321 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -1 960 tkr (-1 637 tkr), varav Q2 utgjorde -964 tkr (-951 tkr).

 

  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 3 372 tkr (1 124 tkr), varav Q2 utgjorde 2 147 tkr (470 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 1 042 tkr (80 tkr), varav Q2 utgjorde 895 tkr (12 tkr).

 

  • Resultat per aktie1) uppgick till -0.02 kr (-0.03 kr) under första och andra kvartalet.

 

  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 3 701 tkr (1 155 tkr), varav moderbolaget 3 428 tkr (1 036 tkr).

 

 

Väsentliga händelser under perioden april-juni 2014

 

  • Resultatet för koncernen förbättrades från -877 tkr (Q1) till -651 tkr (Q2) och i moderbolaget har resultatet förbättrats något från -995 tkr (Q1) till -964 tkr (Q2). Resultatförbättringen i koncernen jämfört med föregående period är en följd av ökad nettoomsättning för kvartalet, vilken delvis härrör från intäkter för överlåtelse av distributionsrättigheterna för FilmArray® System.

 

  • Koncernens nettoomsättning ökade från 1 225 tkr (Q1) till 2 147 tkr (Q2). Moderbolagets nettoomsättning ökade från 147 tkr (Q1) till 895 tkr (Q2).

 

  • Den företrädesemission för befintliga aktieägare som genomfördes mellan den 3 mars till 31 mars 2014 registrerades hos Bolagsverket den 29 april 2014.

 

  • Årsstämma hölls den 3 maj 2014. På årsstämman omvaldes Ulric Aspegrén, Margareta Krook och Edvard Skodic som styrelseledamöter för tiden t o m årsstämma 2015. Stämman beslutade välja Margareta Krook till ordförande för styrelsen.

 

  • Biotech-IgG Koncernen breddade sin produktportfölj genom att teckna distributionsavtal med Ecoli s.r.o. (SK). Avtalet ger Biotech-IgG Koncernen exklusiv rätt att distribuera Ecoli s.r.o:s produktsortiment inom molekylärbiologisk diagnostik på de svenska, danska och norska marknaderna.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

  • Efter periodens utgång har Biotech-IgG AB slutfört överlåtelse av distributionsrättigheterna för FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna till bioMérieux Sweden AB. Ett bindande avtal upprättades samt överlåtelselikviden på 1,1 Mkr erhölls i slutet av Q2 2014. Överlåtelsesumman tas upp i nettoomsättningen för kvartal två och tre 2014. I Q2 tas 0,9 Mkr upp i nettoomsättning.

 

1) Resultat per aktie avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

 

I mina tidigare VD ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Jag kan konstatera att mina medarbetare under andra kvartalet 2014 har ökat koncernens nettoomsättning till 2,15 MSEK från 0,47 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 357 %. Jag ser med tillförsikt på denna positiva trend eftersom Koncernen som helhet ännu inte går med vinst, men bedömer att dess utveckling fortsatt pekar åt rätt håll. Koncernens resultat för andra kvartalet 2014 blev -0,65 MSEK jämfört med -1,32 MSEK för motsvarande period föregående år.  Min bedömning är Biotech-IgG Koncernen står inför en rejäl försäljningsökning vars förklaring ligger i koncernens ambition att expandera både försäljningsorganisation och produktportfölj.

 

Biotech-IgG:s offensiv börjar leverera resultat

I mitten av första kvartalet 2013 påbörjades en planenlig intensiv bearbetning av den Skandinaviska marknaden. Parallellt med att våra säljare besöker kunder deltar vi under 2014 vid följande mässor och utställningar (besök vår hemsida för bildkollage):

 

• 5-6 feb: NorTick Congress, Stavanger, Norge

• 7-8 mars: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) Annual Meeting, Hotel Nyborg Strand, Danmark

• 14 mars: Dansk Congress i Klinisk Biokemi, Horsens, Danmark

• 9-11 april: Mikrobiologiskt vårmöte, Trollhättan, Sverige

• 23-25 april: Klinisk Kemi Vårmöte, Skövde, Sverige

• 7-9 maj: Vårmöte i patologi, Eskilstuna, Sverige     

• 10-13 maj: ECCMID, Barcelona, Spanien

• 22-23 maj: Vårmøte i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin, Lillestrøm, Norge

• 11-12 september: Nätverket för Mol Mikrobiol Diagnostik, Örebro, Sverige

• 16-19 september: Nordic Congress in Clin Chem, Göteborg, Sverige

• 29-30 september: EQUALIS Möte Endokrinologi, Knivsta, Sverige

• 14-16 oktober: Diagnostikforum, Jönköping, Sverige     

• 16-17 oktober: EQUALIS Möte Patientnära analyser, Uppsala, Sverige      

• 28-30 oktober: Lab 14, Lillestrøm, Norge    

• 12-15 november: Medica 2014, Düsseldorf, Tyskland    

 

Biotech-IgG AB:s försäljningsoffensiv kunde redan under Q3 2013  anas signifikant börja påverka nettoomsättningen i positiv riktning (2012 Q1: 703tkr, 2012 Q2: 639 tkr, 2012 Q3: 520tkr, 2012 Q4: 772tkr, 2013 Q1: 654tkr, 2013 Q2: 470tkr, 2013 Q3: 990tkr, 2013 Q4: 1 295 tkr, 2014 Q1: 1 225 tkr och 2014 Q2: 2 147 tkr).

 

 

Utvecklingen av vår produktportfölj

 

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM-produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Biotech-IgG Koncernen breddade under första halvåret sin produktportfölj genom att teckna distributionsavtal med Ecoli s.r.o. (SK). Avtalet ger Biotech-IgG Koncernen exklusiv rätt att distribuera Ecoli s.r.o:s produktsortiment inom molekylärbiologisk diagnostik på de svenska, danska och norska marknaderna.

 

Den 8 januari 2013 lyckades Biotech-IgG i hård konkurrens med flera större aktörer sluta ett avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) gällande exklusiv distribution av FilmArray® System i Sverige och Danmark. Detta visar på det höga förtroende som internationella leverantörer har för vår Skandinaviska försäljningsorganisation. Biotech-IgG medverkade i att organisera flera lyckade patientstudier på de svenska och danska marknaderna samt sålde två FilmArray® System. Under sommaren 2013 pressmeddelade Biofire Diagnostics Inc att den globala franska medicinteknikkoncernen bioMérieux avsåg förvärva Biofire Diagnostics. Förvärvet gick slutgiltigt igenom under januari 2014. Efter periodens utgång har Biotech-IgG AB slutfört överlåtelse av distributionsrättigheterna för FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna till bioMérieux Sweden AB. Överlåtelsesumman tas upp i nettoomsättningen för kvartal två och tre 2014 och uppgår totalt till 1,1 Mkr. I Q2 tas 0,9 Mkr upp i nettoomsättning.

 

 

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling

 

Biotech-IgG arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2014. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättningen så att Koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

 

Lund i augusti 2014

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news