2014-04-28

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

 • Resultatet i koncernen uppgick till -877 tkr (-905 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -995 tkr (-685 tkr) för första kvartalet.
 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 225 tkr (654 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 147 tkr (68 tkr) för kvartalet.
 • Resultat per aktie1) uppgick till -0.01 kr (-0.01 kr) under första kvartalet.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 3 515 tkr (456 tkr), varav moderbolaget 3 343 tkr (295 tkr).

 

 

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2014

 • Resultatet för koncernen förbättrades något från -927 tkr (Q4) till -877 tkr (Q1) och i moderbolaget har resultatet försämrats något från -906 tkr (Q4) till -995 tkr (Q1). Resultatförsämringen i moderbolaget jämfört med föregående period är en följd av ökade kostnader för försäljning samt att nettoomsättningen ej ökat i korrelation till dessa ännu.
 • Koncernens nettoomsättning minskade något från 1 295 tkr (Q4) till 1 225 tkr (Q1). Moderbolagets nettoomsättning minskade från 371 tkr (Q4) till 147 tkr (Q1).
 • Styrelsen beslöt tidigarelägga bokslutskommuniké för 2013 till den 12 februari 2014.
 • På extra bolagsstämman den 13 februari 2014 beslutades om nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 3 mars till 17 mars 2014.
 • Nyemissionen med företräde för aktieägarna genomfördes mellan 3 mars till 31 mars 2014 efter styrelsens beslut om förlängning av teckningstiden. Emissionskursen var 0:25 kr per aktie av serie B. Emissionen tecknades till 32 %. Nyemissionslikviden uppgick till 4,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget breddade sin produktportfölj inom cancerdiagnostik genom tecknande av nytt distributörsavtal.
 • Andra FilmArray®-ordern på Skandinaviska sjukhusmarknaden.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Biotech-IgG ABs styrelse har kallat till årsstämma den 5 maj 2014. Fullständigt förslag inför stämman samt årsredovisning för 2013 publicerades den 14 april 2014.

 

1) Resultat per aktie avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

 

I mina tidigare VD ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Jag kan konstatera att mina medarbetare under första kvartalet 2014 har ökat koncernens nettoomsättning till 1,22 MSEK från 0,65 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning på 88 %.  Jag ser med tillförsikt på denna positiva trend eftersom koncernen ännu inte går med vinst, men bedömer att bolagets utveckling fortsatt pekar åt rätt håll. Koncernens resultat för första kvartalet 2014 blev -0,88 MSEK jämfört med -0,90 MSEK för motsvarande period föregående år, vilket förklaras framför allt av ökade personalkostnader för försäljningsorganisationen.  Min bedömning är att Biotech-IgG koncernen nu står inför en rejäl försäljningsökning vars förklaring ligger i koncernens ambition att expandera både försäljningsorganisation och produktportfölj.

 

 

Biotech-IgG:s offensiv börjar leverera resultat

 

I mitten av första kvartalet 2013 påbörjades en planenlig intensiv bearbetning av den Skandinaviska marknaden. Parallellt med att våra säljare besöker kunder deltar vi under 2014 vid följande mässor och utställningar (besök vår hemsida www.biotech-igg.com för bildkollage):

 

 • 5-6 feb: NorTick Congress, Stavanger, Norway
 • 7-8 mar: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) Annual Meeting, Hotel Nyborg Strand, Danmark
 • 14 mar: Dansk Congress i Klinisk Biokemi, Horsens, Denmark
 • 9-11 apr: Mikrobiologiskt vårmöte, Trollhättan, Sweden
 • 23-25 apr: Klinisk Kemi Vårmöte, Skövde, Sverige
 • 7-9 maj: Vårmöte i patologi, Eskilstuna, Sweden     
 • 10-13 maj: ECCMID, Barcelona, Spain
 • 22-23 maj: Vårmøte i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin, Lillestrøm, Norway
 • 16-19 sep: Nordic Congress in Clinical Chemistry, Göteborg, Sweden
 • 28-30 okt: Lab 14, Lillestrøm, Norway     
 • 12-15 nov: Medica 2014, Düsseldorf, Germany    

 

Vi bedömer att Biotech-IgG AB:s försäljningsoffensiv redan under Q3 2013 kunde anas signifikant börja påverka nettoomsättningen i positiv riktning (2012 Q1: 703tkr, 2012 Q2: 639 tkr, 2012 Q3: 520tkr, 2012 Q4: 772tkr, 2013 Q1: 654tkr, 2013 Q2: 470tkr, 2013 Q3: 990tkr, 2013 Q4: 1 295 tkr och 2014 Q1: 1 225 tkr).

 

 

Biotech-IgG AB utökar produktsortiment genom medlemskap i DiaMondiaL

 

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM-produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Den 8 januari 2013 lyckades Biotech-IgG i hård konkurrens med flera större aktörer sluta ett avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) gällande exklusiv distribution av FilmArray® system i Sverige och Danmark. Detta visar på det höga förtroende som internationella leverantörer har för vår Skandinaviska försäljningsorganisation. Biotech-IgG AB tecknade i december 2013 ett avtal med ett svenskt sjukhus om försäljning av ett FilmArray® instrument samt tillhörande förbrukningsartiklar under 2013-2014. Ordern är den första på den svenska marknaden för FilmArray® systemet och kommer uppskattningsvis att under 2013-2014 generera en sammanlagd fakturering på upp till 1,2 Mkr. Biotech-IgG Koncernen har under Q1 2014 fått sin andra skandinaviska FilmArray® order från ett danskt sjukhus. Den danska ordern kommer uppskattningsvis att under 2014 generera en sammanlagd fakturering på som lägst 350 tkr och som högst 450 tkr.

 

 

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling

 

Biotech-IgG arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten med nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2014. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättningen så att Koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i april 2014

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news