2014-04-14

Fullständigt förslag inför årsstämma 2014

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, har kallats till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 10.00 på IDEON Science Park, Ideon Agora, Rum Hope, Scheelevägen 15, 223 70 Lund. Registreringen börjar kl 09.45.

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2014, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 29 april 2014 kl 12.00 under adressen Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Årsredovisning

 

Valberedningsprotokoll

 

Förslag till Dagordning

 

 1.        Val av ordförande vid stämman.
 2.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3.        Val av en eller två justeringsmän.
 4.        Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5.        Godkännande av dagordning.
 6.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7.        Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 1.        Fastställande av arvoden åt styrelse, samt i förekommande fall, revisorer.
 2.        Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 3.     Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 4.     Stämmans avslutande

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Den inför årsstämman 2014 tillsatta valberedningen har föreslagit att Ulric Aspegrén skall väljas till ordförande för årsstämman.

 

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

 

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorerna (punkterna 8-9 på dagordningen)

8. Antalet styrelseledamöter skall vara tre, utan suppleanter. Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2015 skall utgå med sammanlagt 100 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter skall vardera erhålla 25 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

9. Omval sker av styrelseledamöterna Margareta Krook, Ulric Aspegrén och Edvard Skodic för perioden till och med utgången av årsstämman 2015. Margareta Krook föreslås till styrelseordförande. Revisor valdes 2013 för en fyraårsperiod, varför val av revisor inte är aktuellt vid årsstämman.

 

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för Biotech-IgG AB:

 

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i § 4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhet och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

 

Förslag till beslut om valberedningen (punkt 10 på dagordningen)

Valberedningen som tillsammans representerar 15,7 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

 

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare samt har varit närvarande vid senaste årsstämman. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

 

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

 

Det totala antalet aktier i bolaget före emissioner uppgår till 81 739 684 stycken samt 16 861 869 betalda tecknade aktier under registrering, varav samtliga aktier är av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 98 601 553 stycken.

 

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

 

 

 


Back to news