2014-03-17

Förlängd teckningstid till 31 mars 2014 i pågående nyemission

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB, org nr 556529-6224, torsdagen den 13 februari 2014 fattades beslut om nyemission med företräde för aktieägarna med ursprunglig teckningstid 3-17 mars 2014. Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med den 31 mars 2014. Handel i betald tecknad aktie (BTA) kommer att pågå till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av april 2014. Detta innebär att aktier som utgör en del av tecknade aktier inte kommer att levereras till respektive VP-konto eller depå innan detta datum. Handel med teckningsrätter kommer att återupptas from 18 mars 2014 och avslutas 26 mars 2014. Likviddatum för aktier tecknade utan företrädesrätt framflyttas till 7 april 2014.

 

Emissionsvillkoren i sammandrag efter beslut om förlängning av teckningstiden:

 

Styrelsen avser med nyemissionen erhålla ett belopp på högst 13,0 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

 

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:25 kronor;


att öka bolagets aktiekapital med högst 2 600 808,00 kronor genom nyemission av högst 52 016 160 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);


att emissionslikviden skall uppgå till högst 13 004 040,00 kronor;


att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid elva (11) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av sju (7) nya aktier av serie B;


att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 21 februari 2013;


att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 3 mars 2014 till och med den 31 mars 2014;


att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;


att handel med teckningsrätter skall ske fram till 26 mars 2014;


att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;


att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 3 mars 2014 till och med den 31 mars 2014 på fastställt formulär;


att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 7 april 2014;

 

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 20 000 aktier;

 

att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

 

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

 

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

 

Ytterligare information om emissionen och bolaget ges i det memorandum som bolaget har publicerat i samband med nyemissionen. Memorandumet kan laddas ner via bolagets hemsida www.biotech-igg.com eller AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se eller beställas på nedanstående adress.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD, Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news