2014-02-13

Kommuniké extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB, org nr 556529-6224, torsdagen den 13 februari 2014 fattades beslut om nyemission med företräde för aktieägarna samt ändring av Bolagsordningen. Med anledning av att den beslutade nyemissionen enligt nedan krävde en ändring av Bolagsordningens gränser för aktiekapital samt antalet aktier togs beslut om att ändra Bolagsordningens §4 enligt följande:

 

Tidigare lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugosju miljoner femhundra tusen (27 500 000) samt högst etthundratio miljoner (110 000 000).”

 

Ny lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 875 000 kronor och högst 7 500 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara trettiosju miljoner femhundra tusen (37 500 000) samt högst etthundrafemtio miljoner (150 000 000).”

 

Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission med företräde för befintliga aktieägare enligt huvudsakliga villkor nedan godkändes. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 13,0 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert .

 

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:25 kronor;

att öka bolagets aktiekapital med högst 2 600 839,95 kronor genom nyemission av högst 52 016 799 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

att emissionslikviden skall uppgå till högst 13 004 199,73 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid elva (11) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av sju (7) nya aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 21 februari 2014;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 3 mars 2014 till och med den 17 mars 2014, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 3 mars 2014 till och med 12 mars 2014;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 3 mars 2014 till och med den 17 mars 2014 på fastställt formulär;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 25 mars 2014;                                                                                  

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 20 000 aktier;

att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

 

Ytterligare information kommer att ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD, Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news