2014-02-12

Delårsrapport 1 januari – 31 december 2013

Finansiell information 

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

 • Resultatet i koncernen för 2013 uppgick till -3 834 tkr (-3 348 tkr), varav fjärde kvartalet utgjorde -927 tkr (-1 124 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -3 276 tkr (-2 843 tkr) för 2013, varav fjärde kvartalet utgjorde -906 tkr (-846 tkr).
 • Nettoomsättningen i koncernen för 2013 uppgick till 3 410 tkr (2 633 tkr), varav fjärde kvartalet utgjorde 1 295 tkr (772 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 542 tkr (132 tkr) för 2013, varav fjärde kvartalet utgjorde 371 tkr (18 tkr).
 • Resultat per aktie1) uppgick till -0,05 kr (-0,09 kr) under 2013.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 769 tkr (1 445 tkr), varav moderbolaget 401 tkr (1 263 tkr).

 

Väsentliga händelser under perioden oktober-december 2013

 • Resultatet för koncernen försämrades från -682 tkr (Q3) till -927 tkr (Q4) och i moderbolaget från -733 tkr (Q3) till -906 tkr (Q4). Resultatförsämringen i moderbolaget jämfört med föregående period Q4 2012 är en följd av ökade kostnader för försäljning samt att nettoomsättningen ej ökat i korrelation till dessa ännu.
 • Koncernens nettoomsättning ökade från 990 tkr (Q3) till 1 295 tkr (Q4). Moderbolagets nettoomsättning ökade från 92 tkr (Q3) till 371 tkr (Q4).
 • Koncernen förstärkte sin produktportfölj genom att träffa avtal med en amerikansk immundiagnostikleverantör om exklusiv distribution av produkter inom bland annat Borrelia-diagnostik på de danska och norska marknaderna.
 • Första FilmArray® ordern på den svenska sjukhusmarknaden.
 • Nyemission med företräde för aktieägarna genomfördes mellan 21 oktober till 4 november 2013. Emissionskursen var 0:40 kr per aktie av serie B. Emissionen tecknades till 40 %. Nyemissionslikviden uppgick till 1,25 MSEK före emissionskostnader. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 29 november 2013.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Biotech-IgG ABs styrelse har kallat till extra bolagsstämma den 13 februari 2014 för att föreslå att stämman beslutar om nyemission 3 - 17 mars 2014 med företräde för aktieägarna samt ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier.
 • Efter periodens utgång har Biotech-IgG meddelat att bokslutskommuniké för 2013 tidigarelagts till 12 februari 2014.

 

1) Resultat per aktie avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

 

I mina tidigare VD-ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience. Det är därför jag med stor glädje kan konstatera att mina medarbetare för andra kvartalet i rad (Q3 och Q4) år 2013 lyckades leverera koncernens bästa kvartalsnettoomsättning för verksamhetsåren 2012 och 2013. Sammantaget har koncernens årliga omsättning ökat med 30 % från 2,63 MSEK för år 2012 till 3,41 MSEK för år 2013.  Jag ser med tillförsikt på denna positiva trend eftersom koncernen ännu inte går med vinst, men bedömer att bolagets utveckling definitivt pekar åt rätt håll. Koncernens resultat för år 2013 blev -3,83 MSEK jämfört med -3,35 MSEK för år 2012, vilket framför allt förklaras av ökade personalkostnader för försäljningsorganisationen. Min bedömning är att Biotech-IgG koncernen nu står inför en rejäl försäljningsökning, vilket är ett resultat av koncernens ambition att expandera både försäljningsorganisation och produktportfölj.

 

 

Biotech-IgG:s offensiv börjar leverera resultat

 

I mitten av första kvartalet 2013 påbörjades en planenlig intensiv bearbetning av den Skandinaviska marknaden. Parallellt med att våra säljare besöker kunder deltog vi vid följande mässor och utställningar (besök vår hemsida www.biotech-igg.com för bildcollage):

 

• 8 mars: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) Annual Meeting, Hotel Nyborg Strand, Danmark

• 20 mars: Dansk Mikrobiologi Selskab (DMS), Panum Institut, Danmark

• 21-22 mars: Radiochemistry Annual Meeting, AF-borgen, Lund, Sverige

• 8-10 april: Mikrobiologiskt vårmöte, Örebro Conventum, Sverige

• 23-25 april: Klinisk Kemi Vårmöte, Skövde, Sverige

• 30 april-2 maj: Danske Selskab Klinisk Biochemi (DSKB), Ringsted, Danmark

• 14-15 maj: Medica Expo 2013, Stockholm Mässan, Sverige

• 4-5 juni: Norwegian Virology, Tromsö, Norway

• 5-8 september: Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID), Århus, Danmark

• 20-23 november: Medica 2013, Düsseldorf, Tyskland

 

Koncernens nettoomsättning för perioden Q4 2013 uppgick till 1 295 tkr (772 tkr).  Redan under Q3 2013 kunde Biotech-IgG AB:s försäljningsoffensiv antas signifikant börja påverka nettoomsättningen i positiv riktning, något som bekräftades under Q4 2013.

 

 

Biotech-IgG utökar produktsortimentet genom medlemskap i DiaMondiaL

 

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna OEM-produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Den 8 januari 2013 lyckades Biotech-IgG i hård konkurrens med flera större aktörer sluta ett avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) gällande exklusiv distribution av FilmArray® System i Sverige och Danmark. Detta visar på det höga förtroende som internationella leverantörer har för vår Skandinaviska försäljningsorganisation. Biotech-IgG AB tecknade i december 2013 ett avtal med ett svenskt sjukhus om försäljning av ett FilmArray®-instrument samt tillhörande förbrukningsartiklar under 2013-2014. Ordern är den första på den svenska marknaden för FilmArray®-systemet och kommer uppskattningsvis att under 2013-2014 generera en sammanlagd fakturering på upp till 1,2 Mkr.

 

En ytterligare nyhet är att Biotech-IgG den 27 september 2013 blev antaget som medlemmar i den europeiska In Vitro Diagnostik (IVD) grupperingen DiaMondiaL. Medlemskapet innebär att Biotech-IgG AB får rätt att representera och exklusivt distribuera DiaMondiaL:s produkter på de svenska, danska, finska och norska marknaderna. DiaMondiaL (www.diamondial.com) är en så kallad European Economic Interest Grouping (EEIG), som underlättar och utvecklar affärsmöjligheter för dess medlemmar genom tillhandahållande och skapande av gemensamma resurser, aktiviteter och kunnande. DiaMondiaL har genom sina 10 medlemmar ett brett samarbete inom IVD-området samt fungerar även som producent och distributör av ett flertal egna IVD-produkter, vilka medlemsföretagen har exklusiv rätt till försäljning av på sina respektive marknader. DiaMondiaLs medlemsföretag har en sammanlagd försäljning på över 300 miljoner Euro, sysselsätter tillsammans över 1000 personer och är representerade i över 30 europeiska länder.

 

 

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling

 

Biotech-IgG arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten och ser avtalet med Biofire Diagnostics Inc. samt DiamondiaL som de första i raden av nya lovande affärsmöjligheter för en ökad nettoomsättning under 2014. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättningen så att Koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i februari 2014

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news