2014-01-15

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 februari 2014 kl 10.00 på IDEON Science Park, Beta huset, rum Black Silk, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 februari 2014, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 10 februari 2014 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

 

Ärenden på Stämman

 

1-5. Ärendena 1 till och med 5 enligt bolagsordningens § 8 kommer att behandlas.

 

6. Med anledning av att den i punkt 7 nedan föreslagna nyemissionen kräver en ökning av aktiekapitalet samt antalet aktier som inte ryms inom nuvarande bolagsordning föreslår styrelsen att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en ökning av aktiekapitalets lägsta nivå från 1 500 000 kr till 1 875 000 kr samt högsta nivå från 6 000 000 kr till 7 500 000 kr, samt en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 27 500 000 stycken till 37 500 000 stycken samt från tidigare högsta 110 000 000 stycken till 150 000 000 stycken.

 

7. Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission under perioden 3 mars till 17 mars 2014 av högst 52 016 799  B-aktier för 0,25 kr per aktie med företräde för befintliga aktieägare (avstämningsdag 21 februari 2014, sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 18 februari 2014). Elva gamla aktier av serie B kommer att berättiga till teckning av 7 nya aktier av serie B. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 63 % av röster och kapital. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen AktieTorget. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla ett belopp på högst 13,0 Mkr för att utvidga koncernens marknads- och försäljningsverksamhet samt för uppbyggnad av en buffert.

 

 

Lund i januari 2014

Styrelsen

 

 

Handlingar

Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen 23 januari 2014.

 

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news