2013-10-18

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

Finansiell information

 

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

 

  • Resultatet i koncernen för januari-september 2013 uppgick till -2 907 tkr (-2 224 tkr), varav tredje kvartalet utgjorde -682 tkr (-822 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -2 370 tkr (-1 996 tkr) för första till tredje kvartalet, varav tredje kvartalet utgjorde -733 tkr (-530 tkr).
  • Nettoomsättningen i koncernen för januari-september 2013 uppgick till 2 114 tkr (1 862 tkr), varav tredje kvartalet utgjorde 990 tkr (520 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 171 tkr (115 tkr) för första till tredje kvartalet, varav tredje kvartalet utgjorde 92 tkr (32 tkr).
  • Resultat per aktie1) uppgick till -0,04 kr (-0,09 kr) under första till tredje kvartalet.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 751 tkr (2 331 tkr), varav moderbolaget 463 tkr (2 182 tkr).

 

 

Väsentliga händelser under perioden juli-september 2013

 

 

  • Resultatet för koncernen förbättrades från -1 321 tkr (Q2) till -682 tkr (Q3) och i moderbolaget från -951 tkr (Q2) till -733 tkr (Q3). Resultatförsämringen i moderbolaget jämfört med föregående period Q3 2012 är en följd av ökade kostnader för försäljning samt att nettoomsättningen ej ökat i korrelation till dessa ännu.
  • Koncernens nettoomsättning ökade från 470 tkr (Q2) till 990 tkr (Q3). Moderbolagets nettoomsättning ökade från 12 tkr (Q2) till 92 tkr (Q3).
  • Biotech-IgG Koncernen har blivit antagna som medlemmar i den europeiska In Vitro Diagnostik (IVD) grupperingen DiaMondiaL. Medlemskapet innebär att Biotech-IgG får rätt att representera och exklusivt distribuera DiaMondiaLs produkter på de svenska, danska, finska och norska marknaderna.
  • Under perioden beslutades på extra bolagsstämma 30 september 2013 om nyemission med företräde för aktieägarna enligt styrelsens förslag. Emissionskursen är satt till 0:40 kr per aktie av serie B. Nyemissionslikviden om högst 3,1 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 250 tkr, skall användas för att utvidga koncernens marknads- och säljverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

 

  • Efter periodens utgång har Biotech-IgG meddelat att delårsrapport för januari-september 2013 tidigarelagts till 18 oktober 2013.

 

 

1) Resultat per aktie avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

 

I mina tidigare VD ord har jag vid flera tillfällen framhävt att vår ambition är att bygga upp Biotech-IgG till en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och Life-Science. Det är därför jag med stor glädje kan konstatera att mina medarbetare har lyckats leverera koncernens bästa kvartalsnettoomsättning för verksamhetsåren 2012-2013. Jag ser med tillförsikt på denna positiva utveckling och bedömer att bolaget står inför en rejäl försäljningsökning, vars förklaring ligger i koncernens framgångsrika expansion av både försäljningsorganisation och produktportfölj.

 

Biotech-IgG:s offensiv börjar leverera resultat

 

I mitten av första kvartalet 2013 påbörjades en planenlig intensiv bearbetning av den Skandinaviska marknaden. Parallellt med att våra säljare besöker kunder deltog/deltar vi vid följande mässor och utställningar:

 

• 8 mars: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) Annual Meeting, Hotel Nyborg Strand, Danmark

• 20 mars: Dansk Mikrobiologi Selskab (DMS), Panum Institut, Köpenhamn, Danmark

• 21-22 mars: Radiochemistry Annual Meeting, AF-borgen, Lund, Sverige

• 8-10 April: Mikrobiologiskt vårmöte, Örebro Conventum, Sverige

• 23-25 April: Klinisk Kemi Vårmöte, Skövde, Sverige

• 30 April-2 maj: Danske Selskab Klinisk Biochemi (DSKB), Ringsted, Danmark

• 14-15 Maj: Medica Expo 2013, Stockholm Mässan, Sverige

• 4-5 June: Norwegian Virology, Tromsö, Norway

• 5-8 September: Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID), Århus, Danmark

• 20-23 november: Medica 2013, Düsseldorf, Tyskland

 

Koncernens nettoomsättning för perioden Q3 2013 uppgick till 990 tkr (520 tkr). Vi bedömer att Biotech-IgG AB:s försäljningsoffensiv redan under Q3 signifikant har börjat påverka nettoomsättningen i positiv riktning.

 

Biotech-IgG utökar produktsortimentet genom medlemskap i DiaMondiaL

 

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Under 2013 har Biotech-IgG även börjat delta i upphandlingar. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Den 8 januari 2013 lyckades Biotech-IgG i hård konkurrens med flera större aktörer sluta ett avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) gällande exklusiv distribution av FilmArray® system i Sverige och Danmark. Detta visar på det höga förtroende som internationella leverantörer har för vår Skandinaviska försäljningsorganisation. En mer aktuell nyhet är att Biotech-IgG den 27 september 2013 blev antaget som medlemmar i den europeiska In Vitro Diagnostik (IVD) grupperingen DiaMondiaL. Medlemskapet innebär att Biotech-IgG AB får rätt att representera och exklusivt distribuera DiaMondiaLs produkter på de svenska, danska, finska och norska marknaderna. DiaMondiaL (www.diamondial.com) är en sk European Economic Interest Grouping (EEIG), som underlättar och utvecklar affärsmöjligheter för dess medlemmar genom tillhandahållande och skapande av gemensamma resurser, aktiviteter och kunnande. DiaMondiaL har genom sina 10 medlemmar ett brett samarbete inom IVD-området samt fungerar även som producent och distributör av ett flertal egna IVD-produkter, vilka medlemsföretagen har exklusiv rätt till försäljning av på sina respektive marknader. DiaMondiaLs medlemsföretag har en sammanlagd försäljning på över 300 miljoner Euro, sysselsätter tillsammans över 1000 personer och är representerade i över 30 europeiska länder.

 

Biotech-IgG koncernens kommande utveckling

 

Biotech-IgG arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten och ser avtalet med Biofire Diagnostics Inc. samt DiamondiaL som de första i raden av nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2013-2014. Vår målsättning är att i ett snabbt tempo fortsätta att öka nettoomsättning så att Koncernens resultat blir positivt. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat utvecklas. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i oktober 2013

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news