2013-08-29

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 september 2013 kl 10.00 på IDEON Agora, Scheelevägen 15, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 september 2013, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 25 september 2013 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Ärenden på Stämman
1-5. Ärendena 1 till och med 5 enligt bolagsordningens § 8 kommer att behandlas.

 

6. Styrelsens förslag till beslut om publik nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Föregående nyemission med teckningstid 21 mars till 5 april 2013 inbringade 2,3 Mkr av begärda 5.8 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på högst 3.1 Mkr för att säkerställa koncernens marknads- och produktionsverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras.

 

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen:

 

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:40 kronor;


att öka bolagets aktiekapital med högst 393 090,95 kronor genom nyemission av högst 7 861 819 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);


att emissionslikviden skall uppgå till högst 3 144 727,60 kronor;


att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid tio (10) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;


att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 11 oktober 2013;


att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 21 oktober 2013 till och med den 4 november 2013, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;


att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;


att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 21 oktober 2013 till och med 30 oktober 2013;


att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

 

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 21 oktober 2013 till och med den 4 november 2013 på fastställt formulär;

 

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 11 november 2013;

 

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 12 500 aktier;

 

att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

 

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

 

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

 

Lund i augusti 2013
Styrelsen

 

Handlingar
Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast torsdagen 5 september 2013.

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news