2013-08-28

Beslut om att föreslå nyemission med företräde för aktieägarna

Styrelsen har fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma 30 september 2013 för att föreslå stämman att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Föregående nyemission med teckningstid 21 mars till 5 april 2013 inbringade 2,3 Mkr av begärda 5.8 Mkr. Styrelsen avser med föreslagen nyemission erhålla resterande belopp på högst 3.1 Mkr för att säkerställa koncernens marknads- och produktionsverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen:

 

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:40 kronor;

att öka bolagets aktiekapital med högst 393 090,95 kronor genom nyemission av högst 7 861 819 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

att emissionslikviden skall uppgå till högst 3 144 727,60 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid tio (10) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 11 oktober 2013;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 21 oktober 2013 till och med den 4 november 2013, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 21 oktober 2013 till och med 30 oktober 2013;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 21 oktober 2013 till och med den 4 november 2013 på fastställt formulär;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 11 november 2013;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 12 500 aktier;

att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Ytterligare information kommer att ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news