2013-08-23

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

 

  • Resultatet i koncernen för januari-juni uppgick till -2 225 tkr (-1 377 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -1 637 tkr (-1 467 tkr) för första och andra kvartalet.
  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 124 tkr (1 342 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 80 tkr (83 tkr) för första och andra kvartalet.
  • Resultat per aktie1) uppgick till -0.03 kr (-0.07 kr) under första och andra kvartalet.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 155 tkr (1 113 tkr), varav moderbolaget 1 036 tkr (947 tkr).

 

 

Väsentliga händelser under perioden april-juni 2013

 

  • Resultatet för koncernen försämrades från -905 tkr (Q1) till -1 321 tkr (Q2) och i moderbolaget från -685 tkr (Q1) till -951 tkr (Q2). Resultatförsämringen jämfört med föregående period Q2 2012 är en följd av ökade kostnader för försäljning samt att nettoomsättningen ej ökat i korrelation till dessa ännu.
  • Koncernens nettoomsättning minskade från 654 tkr (Q1) till 470 tkr (Q2). Moderbolagets nettoomsättning minskade från 68 tkr (Q1) till 12 tkr (Q2).
  • Den under mars 2013 inledda nyemissionen avslutades. Emissionen tecknades till 40 %. Nyemissionslikviden uppgick till 2,36 MSEK före emissionskostnader, vilka blev 184 tkr. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 3 maj 2013.
  • Årsstämma hölls 3 maj 2013.
  • Validering av FilmArray® System på ett större danskt och ett större svenskt sjukhus avslutades enligt plan och med positivt resultat i båda fallen.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

  • Inga västentliga händelser efter periodens utgång fanns till rapportering.

 

 

1) Resultat per aktie avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

 

Det är med stor glädje jag kan konstatera att Biotech-IgG koncernen har haft en mycket framgångsrik expansion av både försäljningsorganisation och produktportfölj. Koncernens båda försäljningskontor, belägna i Lund samt Köpenhamn, har båda sedan 2011 genomgått betydande rationaliseringsprocesser. Vår ambition är att bygga upp en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience, som uppvisar snabb tillväxt och lönsamhet.

 

Vår nya amerikanska produkt FilmArray® System ger oss en unik position på marknaden

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Den 8 januari 2013 lyckades Biotech-IgG i hård konkurrens med flera större aktörer sluta ett avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) gällande exklusiv distribution av FilmArray® system i Sverige och Danmark. Detta visar på det höga förtroende som internationella leverantörer har för vår Skandinaviska försäljningsorganisation. Under Q1 2013 har också dotterbolaget Biotech-IgG A/S tecknat avtal med en ny amerikansk leverantör för distribution av immundiagnostik och LifeScience produkter på den danska marknaden.

 

Med FilmArray® system har Biotech-IgG nått en unik position på marknaden. Biofire Diagnostics, Inc. har genom pressmeddelande offentliggjort att man i september 2012 redan hade levererat över 200 FilmArray® enheter till 65 olika sjukhus i USA och EU. Biotech-IgG har under första halvåret 2013 placerat instrument för validering av det respiratoriska kitet på två ledande centralsjukhus i Sverige respektive Danmark. Dessa valideringar har avslutats i enlighet med plan och med positivt resultat i båda fallen.

 

FilmArray® System har utvecklats av Biofire Diagnostics Inc. och är ett användarvänligt diagnostiksystem (multiplex PCR) bestående av instrument och förbrukningsartiklar som kan användas i ett flertal olika diagnostiska applikationer inom sjukvården. FilmArray® System integrerar provbearbetning, amplifiering, detektion och analys i en enda process som ger tillförlitliga resultat inom loppet av endast ca en timme. Det kräver minimal träning av personalen och endast en arbetsinsats på ca 2 min utan exakt pipettering av operatören.

 

Analyspanelen för detektion av luftvägsrelaterade sjukdomar omfattar analys av 20 virus och bakterier som kan orsaka infektioner i de övre luftvägarna, inkluderande bland annat influensa A och B, RSV samt mycoplasma pneumoniae. Analyspaneler som analyserar patogener som kan orsaka blodinfektioner, gastrointestinala infektioner samt infektionsframkallad diarré kommer att lanseras senare under året och under nästa år. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Biotech-IgG:s försäljningsoffensiv fortsätter

I mitten av första kvartalet 2013 påbörjades en planenlig intensiv bearbetning av den Skandinaviska marknaden. Utöver de två tidigare nämnda evalueringarna av det respiratoriska kitet har även en framgångsrik evaluering av ett nytt BCID kit (för snabb diagnos av blodförgiftning) gjorts och kitet har blivit IVD CE märkt vilket exponerar FilmArray® System till nya kundgrupper på sjukhusen. Samtliga evalueringar kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt presenteras på konferenser av sjukhusens forskarteam. Parallellt med ovanstående aktiviteter besöker våra säljare kunder i Sverige, Danmark och Norge samt deltar vid olika mässor och utställningar där bland annat FilmArray® system demonstreras.

 

Utställningar under första halvåret 2013

8 mars: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) Annual Meeting, Hotel Nyborg Strand, Danmark

20 mars: Dansk Mikrobiologi Selskab (DMS), Köpenhamn, Danmark

21-22 mars: Radiochemistry Annual Meeting, AF-borgen, Lund, Sverige

8-10 April: Mikrobiologiskt vårmöte, Örebro Conventum, Sverige

23-25 April: Klinisk Kemi Vårmöte, Skövde, Sverige

30 April-2 maj: Dansk Selskab Klinisk Biokemi (DSKB), Ringsted, Danmark

14-15 Maj: Medica Expo 2013, Stockholm Mässan, Sverige

 

Utställningar under andra halvåret 2013

5-8 September: Nordic Society of Clinical Microbiology and

Infectious Diseases (NSCMID), Århus, Danmark

20-23 november: Medica 2013, Düsseldorf, Tyskland

 

Biotech-IgG koncernens nuvarande och kommande utveckling

Koncernens nettoomsättning för perioden Q2 2013 uppgick till 470 tkr (639 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 12 tkr (47 tkr) för kvartalet. Vi bedömer att det tar ytterligare några månader innan Biotech-IgG AB:s försäljningsoffensiv signifikant börjar påverka nettoomsättningen i positiv riktning. En spännande observation är att nettoomsättningen enbart under den normalt sett lågsäsongsbetonade juli månad 2013 uppgick till ca 300 tkr. Biotech-IgG arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten och ser avtalet med Biofire Diagnostics Inc. som det första i raden av nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2013.

 

Koncernens resultat för perioden Q2 2013 uppgick till -1 321 (-910) tkr, samt i moderbolaget -951 tkr (-902 tkr), vilket är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år. Den investering som har gjorts under Q2 2013 inom den svenska försäljningsorganisationen har inte genererat signifikanta intäkter ännu, vilket bidragit till det negativa rörelseresultatet. I enlighet med styrelsens strategi kommer bolaget nu att selektivt accelerera verksamheten med fokus på försäljning och marknadsföring. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech- IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

 

Lund i augusti 2013

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news