2013-04-29

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

Finansiell information

 

Hela rapporten kan laddas ner här. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

 

 • Resultatet i koncernen för januari-mars uppgick till -905 tkr (-467 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -685 tkr (-565 tkr) för första kvartalet.
 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 654 tkr (703 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 68 tkr (36 tkr) för kvartalet.
 • Resultat per aktie1) uppgick till -0.01 kr (-0.03 kr) under första kvartalet.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 456 tkr (440 tkr), varav moderbolaget 295 tkr (151 tkr).

 

 

 

Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2013

 

 

 • Resultatet för koncernen förbättrades något från -1 124 tkr (Q4) till -905 tkr (Q1) och i moderbolaget från -846 tkr (Q4) till -685 tkr (Q1). Resultatförsämringen jämfört med föregående period Q1 2012 är en följd av ökade kostnader för försäljning samt att nettoomsättningen ej ökat i korrelation till dessa ännu.
 • Koncernens nettoomsättning minskade från 772 tkr (Q4) till 654 tkr (Q1). Moderbolagets nettoomsättning ökade från 18 tkr (Q4) till 68 tkr (Q1).
 • Biotech-IgG AB (fd Chemel AB) tecknade ett exklusivt avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) om distribution av FilmArray® System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande förbrukningsartiklar. Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna. Systemet valideras i samarbete med svenska och danska sjukhus under januari-mars 2013, varefter försäljningen förväntas starta under andra kvartalet 2013.
 • Dotterbolaget Biotech-IgG A/S tecknade ett distributionsavtal med ett internationellt diagnostikföretag.
 • Den av styrelsen i Q1 2012 beslutade avvecklingen av dotterbolaget Biotech-IgG (UK) Ltd registrerades av Companies House, den brittiska motsvarigheten till det svenska Bolagsverket, under januari 2013.
 • Bolagets styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2012-05-03 gällande fram till årsstämma 2013 beslutat om och genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna mellan 21 mars till 5 april. Emissionskursen var 0:40 kr per aktie av serie B.

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

 

 • Den under mars inledda nyemissionen avslutades. Emissionen tecknades till 40 %. Nyemissionslikviden uppgick till 2,36 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till ca 250 tkr.
 • Den under Q1 2013 inledda valideringen av FilmArray® System på ett större danskt sjukhus avslutades enligt plan och med positivt resultat.
 • Kallelse till årsstämma den 3 maj 2013 har skett och årsredovisning för 2012 har publicerats.

 

 

1) Resultat per aktie avser resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

 

Det är med stor glädje jag kan konstatera att Biotech-IgG koncernen har haft en mycket framgångsrik expansion av både försäljningsorganisation och produktportfölj. Koncernens båda försäljningskontor, belägna i Lund samt Köpenhamn, har båda sedan 2011 genomgått betydande rationaliseringsprocesser. Vår ambition är att bygga upp en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience, som uppvisar snabb tillväxt och lönsamhet.

 

 

Vår nya amerikanska produkt FilmArray® System ger oss en unik position på marknaden

 

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Den 8 januari 2013 lyckades Biotech-IgG i hård konkurrens med flera större aktörer sluta ett avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) gällande exklusiv distribution av FilmArray® system i Sverige och Danmark. Detta visar på det höga förtroende som internationella leverantörer har för vår Skandinaviska försäljningsorganisation. Under Q1 2013 har också dotterbolaget Biotech-IgG A/S tecknat avtal med en ny amerikansk leverantör för distribution av immundiagnostik och LifeScience produkter på den danska marknaden.

 

Med FilmArray® system har Biotech-IgG nått en unik position på marknaden. Biofire Diagnostics, Inc. har genom pressmeddelande offentliggjort att man i september 2012 redan hade levererat över 200 FilmArray® enheter till 65 olika sjukhus i USA och EU. Biotech-IgG har planenligt placerat två instrument för evaluering på två ledande centralsjukhus i Sverige och Danmark. I slutet av första kvartalet har evalueringen i Danmark avslutats med positivt resultat. I slutet av april/början av maj 2013 förväntas även evalueringen i Sverige vara klar så att försäljningen kan påbörjas under andra kvartalet 2013.

 

FilmArray® System har utvecklats av Biofire Diagnostics Inc. och är ett användarvänligt diagnostiksystem (multiplex PCR) bestående av instrument och förbrukningsartiklar som kan användas i ett flertal olika diagnostiska applikationer inom sjukvården. FilmArray® System integrerar provbearbetning, amplifiering, detektion och analys i en enda process som ger tillförlitliga resultat inom loppet av endast ca en timme. Det kräver minimal träning av personalen och endast en arbetsinsats på ca 2 min utan exakt pipettering av operatören.

 

Analyspanelen för detektion av luftvägsrelaterade sjukdomar omfattar analys av 20 virus och bakterier som kan orsaka infektioner i de övre luftvägarna, inkluderande bland annat influensa A och B, RSV samt mycoplasma pneumoniae. Analyspaneler som analyserar patogener som kan orsaka blodinfektioner, gastrointestinala infektioner samt infektionsframkallad diarré kommer att lanseras senare under året och under nästa år. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

 

Biotech-IgG:s försäljningsoffensiv pågår

 

I mitten av första kvartalet 2013 påbörjades en planenlig intensiv bearbetning av den Skandinaviska marknaden. Parallellt med att våra säljare besöker kunder deltar vi även vid följande mässor och utställningar där bland annat FilmArray® system demonstreras:

 

• 8 mars: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) Annual Meeting, Hotel Nyborg Strand, Danmark

• 20 mars: Dansk Mikrobiologi Selskab (DMS), Panum Institut, Köpenhamn, Danmark

• 21-22 mars: Radiochemistry Annual Meeting, AF-borgen, Lund, Sverige

• 8-10 april: Mikrobiologiskt vårmöte, Örebro Conventum, Sverige

• 23-25 april: Klinisk Kemi Vårmöte, Skövde, Sverige

• 30 April-2 maj: Danske Selskab Klinisk Biochemi (DSKB), Ringsted, Danmark

14-15 Maj: Medica Expo 2013, Stockholm Mässan, Sverige

5-8 September: Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID), Århus, Danmark

• 20-23 november: Medica 2013, Düsseldorf, Tyskland

 

 

Biotech-IgG koncernens nuvarande och kommande utveckling

 

Koncernens nettoomsättning för perioden Q1 2013 uppgick till 654 tkr (703 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 68 tkr (36 tkr) för kvartalet. Enligt tidigare rapportering förklaras nedgången i försäljningen främst av bortfallet av leverantörer under perioden 2011-2012. Bolagets fokusering av verksamheten till den Skandinaviska marknaden genom avveckling av det brittiska dotterbolaget har gynnsamt påverkat försäljningsresurserna på den Skandinaviska marknaden, men även medfört en minskad nettoomsättning. Biotech-IgG arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten och ser avtalet med Biofire Diagnostics Inc. som det första i raden av nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2013.

 

Koncernens resultat för perioden Q1 2013 uppgick till -905 (-467) tkr, samt i moderbolaget -685 tkr (-565 tkr), vilket är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år. Den investering som har gjorts under Q2 2012 inom försäljningsorganisationen har inte genererat signifikanta intäkter ännu, vilket bidragit till det negativa rörelseresultatet. I enlighet med styrelsens strategi kommer bolaget nu att selektivt accelerera verksamheten med fokus på försäljning och marknadsföring. Försäljningsorganisationen kommer som nästa steg inom kort att förstärkas på den svenska marknaden. Dessa åtgärder har varit både smärtsamma och nödvändiga för att kunna vända bolagets resultatutveckling. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Bolaget genomförde mellan 21 mars till 5 april 2013 en företrädesnyemission, vilken tecknades till 40 % och förstärkte kassan med 2,36 Mkr. Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat genomföra omvandlingsprocessen. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i april 2013

Dario Kriz, Docent

VD och Koncernchef

 

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news