2013-04-03

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed till årsstämma dagen den 3 maj 2013 kl 10.00 på IDEON Science Park, alfa-huset, Ideon Agora, Rum Action, Scheelevägen 15, 223 70 Lund. Registreringen börjar kl 09.45.

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2013, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 29 april 2013 kl 12.00 under adressen Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Förslag till Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse, samt i förekommande fall, revisorer.

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut (från valberedning, styrelse och övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.biotech-igg.com) från och med den 12 april 2013.

 

Lund i april 2013

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news