2013-03-05

Beslut om nyemission

Styrelsen fattar med stöd av bemyndigande från årsstämman i Biotech-IgG AB 2012-05-03 gällande fram till nästa årsstämma beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionskursen är satt till 0:40 kr per aktie av serie B. Nyemissionslikviden skall användas för att utvidga koncernens marknads- och säljverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras. Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

 

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:40 kronor;

 

att öka bolagets aktiekapital med högst 727 178 kronor genom nyemission av högst 14 543 557 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

 

att emissionslikviden skall uppgå till högst 5 817 422,80 kronor;

 

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid fem (5) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B;

 

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 15 mars 2013;

 

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 21 mars 2013 till och med den 5 april 2013, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

 

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

 

att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 21 mars 2013 till och med 2 april 2013;

 

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

 

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 21 mars 2013 till och med den 5 april 2013 på fastställt formulär;

 

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 15 april 2013;

 

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 12 500 aktier;

 

att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

 

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

 

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

 

Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är den 12 mars 2013 och första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 13 mars 2013.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news