2013-02-28

Bokslutskommuniké Q4 2012

Finansiell information

 

Fullständig rapport kan laddas ner här

 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

 

 • Resultatet i koncernen för januari-december uppgick till -3 348 tkr (-7 424 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -2 843 tkr (-9 024 tkr) för året.
 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 2 633 tkr (4 847 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 132 tkr (522 tkr) för året.
 • Resultat per aktie1) uppgick till -0.09 kr (-0.62 kr) under 2012.
 • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 1 445 tkr (894 tkr), varav moderbolaget 1 263 tkr (563 tkr).

 

 

 

Väsentliga händelser under perioden oktober-december 2012

 

 

 • Resultatet för koncernen försämrades något från -848 tkr (Q3) till -1 124 tkr (Q4) och i moderbolaget från -530 tkr (Q3) till -846 tkr (Q4). Detta beror till största delen på att försäljningsorganisationen förstärkts men nettoomsättningen har inte hunnit öka i samma utsträckning ännu.
 • Koncernens nettoomsättning ökade från 520 tkr (Q3) till 772 tkr (Q4). Moderbolagets nettoomsättning minskade från 32 tkr (Q3) till 18 tkr (Q4).
 • Den under Q3 2012 genomförda företrädesemissionen registrerades av Bolagsverket 2012-10-16.
 • Förändringen av antalet utgivna aktier genom denna företrädesemission medförde att kapital- och röstandelen passerade flaggningsgränsvärdet på 10 % för en av bolagets huvudägare European Institute of Science AB, vilket pressmeddelades 2012-10-31.
 • Representanter för Bolaget besökte och knöt affärskontakter på världens största sjukhusmässa Medica som gick av stapeln 14-17 november i Düsseldorf, Tyskland.

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

 

 • Biotech-IgG AB (fd Chemel AB) tecknade ett exklusivt avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) om distribution av FilmArray® System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande förbrukningsartiklar. Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna.  Systemet valideras i samarbete med svenska och danska sjukhus under januari-mars 2013, varefter försäljningen förväntas starta under andra kvartalet 2013.
 • Den av styrelsen i Q1 2012 beslutade avvecklingen av dotterbolaget Biotech-IgG (UK) Ltd registrerades av Companies House, den brittiska motsvarigheten till det svenska Bolagsverket, under januari 2013.

 

 

1) Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

VDs kommentar

 

Det är med stor glädje jag kan konstatera att Biotech-IgG koncernen har haft en mycket framgångsrik expansion av både försäljningsorganisation och produktportfölj. Koncernens båda försäljningskontor, belägna i Lund samt Köpenhamn, har båda sedan 2011 genomgått betydande rationaliseringsprocesser. Vår ambition är att bygga upp en ledande Skandinavisk koncern inom sjukvårdsdiagnostik och LifeScience, som uppvisar snabb tillväxt och lönsamhet.

 

Vår nya amerikanska produkt FilmArray® System ger oss en unik position på marknaden

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Den 8 januari 2013 lyckades Biotech-IgG i hård konkurrens med flera större aktörer sluta ett avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) gällande exklusiv distribution av FilmArray® system i Sverige och Danmark. Detta visar på det höga förtroende som internationella leverantörer har för vår Skandinaviska försäljningsorganisation.

 

Med FilmArray® system har Biotech-IgG nått en unik position på marknaden. Biofire Diagnostics, Inc. har genom pressmeddelande offentliggjort att man i september 2012 redan hade levererat över 200 FilmArray® enheter till 65 olika sjukhus i USA och EU. Biotech-IgG har planenligt placerat två instrument för evaluering på två ledande centralsjukhus i Sverige och Danmark. I slutet av första kvartalet förväntas evalueringen vara klar så att försäljningen kan påbörjas under andra kvartalet 2013.

 

FilmArray® System har utvecklats av Biofire Diagnostics Inc. och är ett användarvänligt diagnostiksystem (multiplex PCR) bestående av instrument och förbrukningsartiklar som kan användas i ett flertal olika diagnostiska applikationer inom sjukvården. FilmArray® System integrerar provbearbetning, amplifiering, detektion och analys i en enda process som ger tillförlitliga resultat inom loppet av endast ca en timme. Det kräver minimal träning av personalen och endast en arbetsinsats på ca 2 min utan exakt pipettering av operatören.

 

Analyspanelen för detektion av luftvägsrelaterade sjukdomar omfattar analys av 21 virus och bakterier som kan orsaka infektioner i de övre luftvägarna, inkluderande bland annat influensa A och B, RSV samt mycoplasma pneumoniae. Analyspaneler som analyserar patogener som kan orsaka blodinfektioner, gastrointestinala infektioner samt infektionsframkallad diarré kommer att lanseras senare under året och under nästa år. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandlingen av patienter, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Biotech-IgG:s försäljningsoffensiv har påbörjats

I mitten av första kvartalet 2013 påbörjades en planenlig intensiv bearbetning av den Skandinaviska marknaden. Parallellt med att våra säljare besöker kunder kommer vi även att delta vid följande mässor och utställningar där bland annat FilmArray® system kommer att demonstreras:

 

 

 • 8-9 Mars: Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM) Annual Meeting, Hotel Nyborg Strand, Danmark
 • 8-10 April: Mikrobiologiskt vårmöte, Örebro Conventum, Sverige
 • 14-15 Maj: Medica Expo 2013, Stockholm Mässan, Sverige
 • 5-8 September: Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID), Århus, Danmark

 

Biotech-IgG koncernens nuvarande och kommande utveckling

Koncernens nettoomsättning för perioden jan-dec 2012 uppgick till 2 633 (4 847) tkr. Enligt tidigare rapportering förklaras nedgången i försäljningen främst av bortfallet av leverantörer under perioden 2011-2012. Bolagets fokusering av verksamheten till den Skandinaviska marknaden genom avveckling av det brittiska dotterbolaget har gynnsamt påverkat försäljningsresurserna på den Skandinaviska marknaden, men även bidragit till den minskade nettoomsättningen. Biotech-IgG arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten och ser avtalet med Biofire Diagnostics Inc. som det första i raden av nya lovande affärsmöjligheter för ökad nettoomsättning under 2013.

 

Koncernens resultat för perioden jan-dec 2012 uppgick till -3 348 (-7 424) tkr, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen, trots reducerad nettoomsättning, förklaras av de effektiva rationaliserings- och besparingsåtgärder som styrelsen har vidtagit. I enlighet med styrelsens strategi kommer bolaget nu att selektivt accelerera verksamheten med fokus på försäljning och marknadsföring. Dessa åtgärder har varit både smärtsamma och nödvändiga för att kunna vända bolagets resultatutveckling.

 

Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka Biotech-IgG:s aktieägare för deras finansiella stöd utan vilket bolaget inte hade kunnat genomföra omvandlingsprocessen. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgG:s möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i augusti

Docent Dario Kriz

VD och Koncernchef

Biotech-IgG AB

 

 

Styrelsen

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news