2012-10-26

Biotech-IgG: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2012

Finansiell information

 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

 

  • Resultatet i koncernen för januari-september uppgick till -2 224 tkr (-2 384 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -1 996 tkr (-1 723 tkr) för de första tre kvartalen.
  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 862 tkr (3 758 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 115 tkr (447 tkr) för de första tre kvartalen.
  • Resultat per aktie1) uppgick till -0.09 kr (-0.21 kr) för de första tre kvartalen.
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 2 331 tkr (797 tkr), varav moderbolaget 2 182 tkr (389 tkr).

 

 

Väsentliga händelser under perioden juli - september 2012

 

 

  • Resultatet för koncernen förbättrades något från -910 tkr (Q2) till -848 tkr (Q3) och i moderbolaget från -902 tkr (Q2) till -530 tkr (Q3). Resultatförbättringen är en följd av det strategiska arbetet med kostnadsbesparingar.
  • Koncernens nettoomsättning minskade från 639 tkr (Q2) till 520 tkr (Q3). Nedgången, främst mot tidigare kvartal, är till största delen orsakad av minskad försäljning på grund av tidigare bortfall av agenturer och en långsammare takt i införandet av nya samt säsongsvariationer i årscykeln. Bolagets fokusering av verksamheten till den Skandinaviska marknaden genom avveckling av det brittiska dotterbolaget har även det initialt bidragit till den minskade nettoomsättningen. Moderbolagets nettoomsättning minskade från 47 tkr (Q2) till 32 tkr (Q3).
  • Styrelsen fattade med bemyndigande från årsstämman 3 maj 2012 beslut om att genomföra en nyemission med företräde för aktieägarna. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2012-08-30 och 2012-09-13 uppgick till 64%. Koncernen tillfördes därmed genom nyemissionen 2,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Biotech-IgG koncernen ställde ut på 19th International Symposium on Regulatory Peptides 20-23 augusti i Köpenhamn, Danmark.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

 

  • Den under perioden genomförda företrädesemissionen registrerades av Bolagsverket 2012-10-16.

 

Hela rapporten kan laddas ner här

1) Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

 

Biotech-IgG koncernen med kontor i Lund samt Köpenhamn har sedan årsskiftet 2011-2012 genomgått betydande förändringsprocesser som har initierats av bolagets styrelse. Kapitalinjektioner gjorda av bolagets stora och små aktieägare har gett bolaget finansiella resurser att expandera försäljningsorganisation och produktportföljen. Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina kollegor möta de utmaningar och enorma möjligheter som Biotech-IgG står inför.

 

Biotech-IgG koncernen har under en lång tid brottats med lönsamhetsproblem, vilket delvis har berott på bolagets tidigare intensiva teknikutvecklingsfokus. I och med att bolagets fokus nu istället ligger på försäljning håller ett nytt bolag, som strävar mot snabb tillväxt och lönsamhet, på att byggas upp.

 

Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion och utveckling av proteiner, främst antikroppar.

 

Pågående expansion av försäljningsorganisationen

Under andra kvartalet 2012 expanderade vi försäljningsorganisationen genom en nyanställning i vårt danska dotterbolag som har sitt kontor i Köpenhamn. Vårt mål är att fortsätta denna expansion genom att även anställa säljare i moderbolaget som kommer att verka på den svenska marknaden. Vi är övertygade om att koncernens satsning på uppbyggnaden av en större och effektivare försäljningsorganisation kommer att leda till att bolaget inom något år kan nå break-even och därefter börja uppvisa en god lönsamhet. Ett första steg i denna riktning är det faktum att vårt danska dotterbolag under 2012 för kvartal ett och två uppvisade positivt rörelseresultat. Under kvartal tre uppvisades dock en förlust p g a den investering som har gjorts genom nyanställning av en säljare som ännu inte har börjat generera signifikanta intäkter.

 

Med nya produkter kommer försäljningsvolymen öka

I koncernen arbetar vi både med framtagandet av nya egna produkter samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska marknaden. Idag levererar koncernen ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik och LifeScience produkter för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Nya produkter införs i vår portfölj primärt för att tillgodose den efterfrågan som finns i vår befintliga kundbas.

 

Biotech-IgG koncernens nuvarande och kommande utveckling

Koncernens nettoomsättning för perioden jan-sep 2012 uppgick till 1 862 (3 758) tkr. Enligt tidigare rapportering förklaras nedgången i försäljningen främst av bortfallet av leverantörer, vilka ännu inte kunnat ersättas fullt ut. Bolagets fokusering av verksamheten till den Skandinaviska marknaden genom avveckling av det brittiska dotterbolaget har även det initialt bidragit till den minskade nettoomsättningen. Koncernens resultat för perioden jan-sep 2012 uppgick till -2 224 (-2 384) tkr, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen förklaras av de effektiva rationaliserings- och besparingsåtgärder som styrelsen har vidtagit. I enlighet med styrelsens strategi kommer bolaget nu att selektivt accelerera verksamheten med fokus på försäljning och marknadsföring. Dessa åtgärder har varit både smärtsamma och nödvändiga för att kunna vända bolagets resultatutveckling. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Jag vill avsluta med att tacka aktieägarna för deras finansiella stöd till bolaget vid den senaste emissionen. Bolagets kassa förstärktes med 2 Mkr. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgGs möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i augusti

Docent Dario Kriz

VD och Koncernchef

Biotech-IgG AB

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordfönde: Dr Margareta Krook

 

 

Moderbolaget Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolagen är leverantörer av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news