2012-08-24

Biotech-IgG AB: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2012

Fullständig rapport i pdf kan laddas ner här

 

Finansiell information

 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

-          Resultatet i koncernen för januari-juni uppgick till -1 377 tkr (-1 703 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -1 467 tkr (-1 142 tkr) för första och andra kvartalet.

 

-          Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 342 tkr (2 633 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 83 tkr (391 tkr) för första och andra kvartalet.

 

-          Resultat per aktie1) uppgick till -0.07 kr (-0.16 kr) för första och andra kvartalet.

 

 

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2012

 

-          Resultatet för koncernen försämrades från -467 tkr (Q1) till -910 tkr (Q2) och i moderbolaget från -565 tkr (Q1) till -902 tkr (Q2). Resultatförsämringen är en följd av ökade kostnader för förstärkning av försäljningsresurser samt nedgång i nettoomsättningen. Det kan konstateras att dotterbolagens rörelseresultat är positivt för andra kvartalet i rad 2012, 115 tkr (Q1) och 35 tkr (Q2).

 

-          Koncernens nettoomsättning minskade från 703 tkr (Q1) till 639 tkr (Q2). Nedgången, främst mot tidigare kvartal, är till största delen orsakad av minskad försäljning på grund av bortfall av agenturer och en långsammare takt i införandet av nya samt säsongsvariationer i årscykeln. Moderbolagets nettoomsättning ökade från 36 tkr (Q1) till 47 tkr (Q2).

 

-          Den företrädesemission som inleddes under första kvartalet 2012 avslutades. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2012-03-19 och 2012-04-02 uppgick till 74 %. Koncernen tillfördes därmed genom nyemissionen 1.7 MSEK före emissionskostnader.

 

-          Årsstämma hölls den 3 maj 2012. Vid stämman gavs styrelsen bemyndigande att fram till tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission med företräde för aktieägarna.

 

-          Säljresurserna inom produktområdet immundiagnostik har förstärkts genom nyanställning i Danmark.

 

-          Koncernen har kompletterat sitt externa produktsortiment genom att inleda samarbete med en ny leverantör och söker aktivt nya leverantörer samt produkter.

 

-          Biotech-IgG koncernen ställde ut på en Medicin/Diagnostik konferens på Malmömässan 23-24 maj 2012.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

-          Styrelsen fattade med bemyndigande från årsstämman 3 maj 2012 beslut om att genomföra en nyemission med företräde för aktieägarna. Emissionslikviden på 3.2 Mkr före emissionskostnader skall användas för att i första hand säkerställa och i andra hand att utvidga koncernens marknads- och säljverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras. Emissionen kommer att äga rum 30 augusti till 13 september 2012 med avstämningsdag 17 augusti 2012. En gammal aktie av serie B ger rätt att teckna 2 nya aktier av serie B. Emissionskursen är 0:05 kr per aktie.

 

-          Bolagets huvudägare European Institute of Science AB har 2012-08-20 pressmeddelat att man kommer att teckna hela sin andel i ovan nämnda emission.

 

-          Biotech-IgG koncernen ställde ut på 19th International Symposium on Regulatory Peptides 20-23 augusti i Köpenhamn, Danmark.

 

1) Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs kommentar

 

Biotech-IgG koncernen med kontor i Lund samt Köpenhamn har sedan årsskiftet 2011-2012 genomgått betydande förändringsprocesser som har initierats av bolagets styrelse. Kapitalinjektioner gjorda av bolagets stora och små aktieägare har gett bolaget finansiella resurser att påbörja uppbyggnaden av en ny försäljningsorganisation och nya produkter. I början av maj 2012 rekryterade styrelsen mig till ny VD och koncernchef för Biotech-IgG. Mitt tidigare större operativa engagemang har varit som VD under åren 2002-2011 i blodanalysbolaget LifeAssays AB noterat på börsen NGM. Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina kollegor möta de utmaningar och enorma möjligheter som Biotech-IgG står inför.

 

Biotech-IgG koncernen har under en lång tid brottats med lönsamhetsproblem, vilket delvis har berott på bolagets tidigare intensiva teknikutvecklingsfokus. I och med att bolagets fokus nu istället ligger på försäljning kan ett nytt bolag, som strävar mot snabb tillväxt och lönsamhet, börja byggas upp.

 

Vår vision är att Biotech-IgG koncernen ska bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och att koncernen även ska erbjuda ett komplett sortiment av egna produkter via globala distributörer till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

 

Pågående expansion av försäljningsorganisationen

Under andra kvartalet 2012 expanderade vi försäljningsorganisationen genom en nyanställning i vårt danska dotterbolag som har sitt kontor i Köpenhamn. Vårt mål är att fortsätta denna expansion genom att även anställa säljare i moderbolaget som kommer att verka på den svenska markanden. Vi är övertygade om att koncernens satsning på uppbyggnaden av en större och effektivare försäljningsorganisation kommer att leda till att bolaget inom något år kan börja uppvisa en god lönsamhet. Ett första steg i denna riktning är det faktum att vårt danska dotterbolag under 2012 för andra kvartalet i rad har uppvisat vinst, 115 tkr (Q1) samt 35 tkr (Q2).

 

Med nya produkter kommer försäljningsvolymen öka

I koncernen arbetar vi med både framtagandet av nya egna produkter (SIRE-Biosensor och BITAR utrustning) samt nya distributionsavtal med leverantörer som ger oss rätt att sälja externa produkter på den Skandinaviska markanden. Idag levererar koncernen ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik och LifeScience produkter för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Nya produkter införs i vår portfölj primärt för att tillgodose den efterfrågan som finns i vår befintliga kundbas.

 

Biotech-IgG koncernens nuvarande och kommande utveckling

Koncernens nettoomsättning för perioden jan-jun 2012 uppgick till 1 342 (2 633) tkr. Enligt tidigare rapportering förklaras nedgången i försäljningen främst av bortfallet av leverantörer, vilka ännu inte kunnat ersättas. Koncernens resultat för perioden jan-jun 2012 uppgick till -1 377 (-1 703) tkr, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen förklaras av de effektiva rationaliserings- och besparingsåtgärder som styrelsen har vidtagit.

 

I enlighet med styrelsens strategi kommer bolaget nu att selektivt accelerera verksamheten med fokus på försäljning och marknadsföring. Dessa åtgärder har varit både smärtsamma och nödvändiga för att kunna vända bolagets resultatutveckling. Vi bedömer att den konjunkturnedgång och finansiella oro som råder globalt inte kommer att påverka Biotech-IgGs möjligheter nämnvärt eftersom bolaget primärt verkar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är en relativt konjunkturokänslig bransch.

 

Lund i augusti

Docent Dario Kriz

VD och Koncernchef

Biotech-IgG AB

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordfönde: Dr Margareta Krook

 

 

Moderbolaget Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolagen är leverantörer av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news