2012-07-31

Beslut om nyemission

Styrelsen fattar med stöd av bemyndigande från årsstämman i Biotech-IgG AB 2012-05-03 gällande fram till nästa årsstämma beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionskursen är satt till 0:05 kr per aktie av serie B. Nyemissionslikviden skall i första hand användas för att säkerställa och i andra hand att utvidga koncernens marknads- och säljverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras. Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

 

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:05 kronor;

att öka bolagets aktiekapital med högst 3 174 970,8 kronor genom nyemission av högst 63 499 416  aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

att emissionslikviden skall uppgå till högst 3 174 970,8 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie B skall berättiga till teckning av två (2) nya aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 17 augusti 2012;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 30 augusti 2012 till och med den 13 september 2012, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 30 augusti 2012 till och med 10 september 2012;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 30 augusti 2012 till och med den 13 september 2012 på fastställt formulär;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 20 september 2012;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 50 000 aktier;

att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC).

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordfönde: Dr Margareta Krook


Back to news