2012-05-03

Kommuniké årsstämma

Vid årsstämman i Biotech-IgG AB (publ) (fd Chemel AB), org. nr. 556529-6224, den 3 maj 2012 fattades följande beslut:

 

Faställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2011.

 

Beslut om ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 60 000 kr, med 30 000 kr till styrelsens ordförande och 15 000 kr till övriga styrelseledamöter, skall utgå till styrelsen samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen.

 

Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att omvälja Margareta Krook, Ulric Aspegrén och Edvard Skodic som styrelseledamöter för tiden t o m årsstämma 2013.

 

Stämman beslutade välja Margareta Krook till ordförande för styrelsen.

 

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag.

 

Beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Ny lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara fjorton miljoner (27 500 000) samt högst femtiosex miljoner (110 000 000).


Beslut om bemyndigande.

Stämman beslöt att ge styrelsen bemyndigande att till tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 3 250 000 SEK genom utgivande av högst 65 000 000 aktier av serie B för att säkerställa och förstärka bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news