2012-04-27

Delårsrapport/Interim report Q1 2012

Fullständig rapport för Q1 2012 laddar du ner här

 

Finansiell information

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

- Resultatet i koncernen för januari-mars uppgick till -467 tkr (-627 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -567 tkr (-494 tkr) för första kvartalet.

 

- Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 703 tkr (1 419 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 36 tkr (97 tkr) för första kvartalet.

 

- Resultat per aktie1) uppgick till -0.03 kr (-0.06 kr) för första kvartalet.

 

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2012

- Resultatet för koncernen förbättrades från -5 040 tkr (Q4 2011) till -467 tkr (Q1 2012) och i moderbolaget från -7 299 tkr (Q4) till -565 tkr (Q1). Resultatförbättringen beror uteslutande på att under Q4 togs beslut att skriva ner hela goodwillposten i koncernen till sitt fulla belopp, totalt 3 841 tkr. Fordran på dotterbolaget Biotech-IgG A/S som per Q3 2011 uppgick till 5 185 tkr gjordes om till aktieägartillskott och skrevs ner till sitt fulla belopp. Denna nedskrivning påverkade moderbolagets resultat med -6 124 tkr. I övrigt har koncernen arbetat efter en kostnadsbesparingsplan, som börjat visa resultat.

 

- Koncernens nettoomsättning minskade från 1 089 tkr (Q4) till 703 tkr (Q1). Nedgången, främst mot tidigare kvartal, är till största delen orsakad av minskad försäljning på grund av bortfall av agenturer och en långsammare takt i införandet av nya. Moderbolagets nettoomsättning minskade från 75 tkr (Q4) till 36 tkr (Q1). Minskningen av moderbolagets nettoomsättning är ett resultat av bortfall av leverantörer under 2010 samt att säljresurserna under Q1 2012 varit begränsade.

 

- Biotech-IgGs styrelse tog beslut om att fokusera försäljningsverksamheten av diagnostiska produkter till den Nordiska marknaden. Som ett ytterligare led i denna fokuseringsprocess kommer det brittiska dotterbolaget Biotech-IgG (UK) Ltd att avveckla sin verksamhet samt berörda leverantörskontrakt på den brittiska marknaden att avslutas.

 

- Vid den extra bolagsstämman fredagen den 3 februari 2012 fattades följande beslut:

  • Ändring av bolagsordningen gällande aktiekapitalets högsta respektive lägsta nivå. Samt även ändring av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget.
  • Minskning av aktiekapitalet, vilket avser täckande av förluster.
  • Beslut om bemyndigande. Styrelsen har efter detta fattat beslut om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

 

- Bolagets amerikanska leverantör av kromatografisk media har under perioden beslutat att i egen regi sälja på den europeiska marknaden. Detta kommer att påverka försäljningen negativt eftersom Biotech-IgG under 2011 sålde för 0,8 Mkr av dessa produkter främst på den utomnordiska marknaden.

 

- Biotech-IgG genomförde en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

 

- Moderbolaget har påbörjat en rekryteringsprocess för att förstärka säljresurserna.

 

- Biotech-IgG koncernen ställde ut på en radiokemimässa i Malmö 29-30 mars.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den företrädesemission som inleddes under kvartal 1 avslutades. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2012-03-19 och 2012-04-02 uppgick till 74%. Koncernen tillfördes därmed genom nyemissionen 1.7 MSEK före emissionskostnader.

 

- Biotech-IgG koncernen kommer att ställa ut på en Medicin/Diagnostik konferens på Malmömässan 23-24 maj 2012, Monter I:12.

 

Vision

Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande aktören som erbjuder ett komplett sortiment av produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner främst antikroppar.

 

1)       Hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

VDs Kommentar

 

Verksamhetsåret 2011 och första kvartalet (Q1) av 2012 har båda varit fyllda av utmaningar för Biotech-IgG koncernen. De kapitalinjektioner som har gjorts av bolagets ägare har möjliggjort genomförandet av omvandlingen av bolagets huvudsakliga fokus från teknikutveckling mot försäljning. Vi, precis som andra bolag i vår situation, har känt av effekterna av den globala finansiella oro som har diskuterats i media. Biotech-IgGs styrelse har agerat med både målinriktning och förändringskraft, för att genomföra drastiska åtgärder som förväntas påskynda bolagets försäljningsutveckling av diagnostiska produkter på vår hemmamarknad i Skandinavien. Verksamheten bedrivs i dagsläget från våra två kontor i Köpenhamn och i Lund.

 

Min resa från University of California till Biotech-IgG AB

För våra nytillkomna aktieägare skulle jag först vilja presentera mig. Jag har tidigare under en tio års period arbetat med marknadsföring, försäljning, kvalitetssäkring och produktutveckling på det svenska blodanalysbolaget LifeAssays AB. Min grundutbildning erhöll jag vid UCSD (University of California San Diego). I slutet av 1990-talet flyttade jag till Sverige. Därefter disputerade jag vid Lunds Tekniska Högskola (Lunds Universitet) bland annat på Chemels SIRE-Biosensor och LifeAssays BITAR teknologin som utgör grunden för två av bolagets nuvarande produkter.

 

Biotech-IgG koncernens utveckling

Koncernens nettoomsättning för perioden jan-mar 2012 uppgick till 703 (1 419) tkr. Enligt tidigare rapportering förklaras nedgången i försäljningen främst av bortfallet av leverantörer under 2011-12, vilka ännu inte kunnat ersättas. Moderbolagets nettoomsättning för perioden jan-mar 2012 uppgick till 36 (97) tkr. Koncernens resultat för perioden jan-mar 2012 uppgick till -467 (-661) tkr, vilket också är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen förklaras främst av minskade personalkostnader samt externa kostnader. Moderbolagets kvartalsmässiga resultat harutvecklats enligt följande:

 

Period:                  Resultat moderbolaget:

2010

Q1                        -1 363

Q2                        -1 753

Q3                        -445

Q4                        -165

2011

Q1                        -452

Q2                        -690

Q3                        -581

Q4                        -7 299

2012

Q1                        -565

 

Även när det råder global finansiell turbulens behövs hälso- och sjukvård...

Vårt nya affärskoncept bygger på att erbjuda ett komplett sortiment av produkter till en väldefinierad kundgrupp. Denna kundgrupp finns starkt representerad i Sverige och utgörs av bolag inom LifeScience/ Läkemedel/Biotek/Diagnostik som producerar, utvecklar eller analyserar proteiner främst antikroppar. Vår fokus ligger nu på att utveckla marknads- och försäljningssidan främst på hemmamarknaden i syfte att göra verksamheten lönsam. I slutet av Q1 2012 påbörjades ett omstruktureringsarbete med avsikten att förstärka bolagets regionala försäljningsaktiviteter. Detta innebär att antalet kundbesök kommer att öka samt att bolaget kommer att exponeras mera frekvent på regionala mässor och utställningar samt i facktidskrifter. Under första kvartalet gjordes flera installationer hos kunder samt ställde bolaget ut på en radiokemimässa i Malmö där kunder från hela Skandinavien närvarade. Jag vill avsluta med att tacka aktieägarna för deras finansiella stöd vid emissionen 19 mars – 2 april 2012 som tecknades till 74 % och som inbringade bolaget 1,7 Mkr före emissionskostnader. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgGs möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

 

Lund i april 2012

Kirstin Kriz, VD

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news