2012-04-12

Årsredovisning 2011

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ) (fd Chemel AB), org nr 556529-6224, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl 10.00 på IDEON Science Park, Ideon Agora, Scheelevägen 15, 223 70 Lund. Observera att adressen är ändrad från tidigare angiven adress. Adressändringen kommer även att meddelas skriftligen till de aktieägare som anmäler sig till stämman.

 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 27 april 2012 kl 12.00 under adressen Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund eller per telefon 046-286 45 00, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Dokument för nedladdning:

 

Årsredovisning 2011

 

Ärenden på Stämman


1. Val av ordförande vid stämman.

 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 

3. Val av en eller två justeringsmän.

 

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

 

5. Godkännande av dagordning.

 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse, samt i förekommande fall, revisorer.

 

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

 

10. Med anledning av att genomförandet av det i punkt 11 nedan föreslagna bemyndigandet kräver en ökning av aktiekapitalet samt antalet aktier som inte ryms inom nuvarande bolagsordning föreslår styrelsen att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en ökning av aktiekapitalets lägsta nivå från 700 000 kr till 1 500 000 kr samt högsta nivå från 2 800 000 kr till 6 000 000 kr, samt en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 14 000 000 stycken till 27 500 000 stycken samt från tidigare högsta 56 000 000 stycken till 110 000 000 stycken.

 

11. Styrelsen föreslår årsstämman att ge styrelsen bemyndigande att till tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 3 250 000 SEK genom utgivande av högst 65 000 000 aktier av serie B för att säkerställa och förstärka bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

 

12. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

13. Stämmans avslutande

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Den inför årsstämman 2012 tillsatta valberedningen har föreslagit att Dario Kriz skall väljas till ordförande för årsstämman.

 

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

 

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorerna (punkterna 8-9 på dagordningen)

8. Antalet styrelseledamöter skall vara tre, utan suppleanter

 

Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2012 skall utgå med sammanlagt 40 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 20 000 kronor och övriga ledamöter skall vardera erhålla 10 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

 

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

9. Omval sker av styrelseledamöterna Margareta Krook, Ulric Aspegrén och Edvard Skodic för perioden till och med utgången av årsstämman 2013.

 

Margareta Krook föreslås till styrelseordförande

 

Revisor valdes 2009 för en fyraårsperiod, varför val av revisor inte är aktuellt vid årsstämman.

 

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för Biotech-IgG AB:

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i § 4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhet och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

 

Förslag till beslut om valberedningen

Valberedningen som tillsammans representerar 13,3 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

 

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare samt har varit närvarande vid senaste årsstämman. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

 

Det totala antalet aktier i bolaget före emissioner uppgår till 14 631 987 stycken samt 17 117 421 betalda tecknade aktier under registrering, varav samtliga aktier är av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 31 749 408 stycken.


Back to news