2012-04-04

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ) (fd Chemel AB), org nr 556529-6224, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl 10.00 på IDEON Science Park, IDEON Agora, Scheelevägen 15, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 27 april 2012 kl 12.00 under adressen Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund eller per telefon 046-286 45 00, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Ärenden på Stämman

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse, samt i förekommande fall, revisorer.

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

10. Med anledning av att genomförandet av det i punkt 11 nedan föreslagna bemyndigandet kräver en ökning av aktiekapitalet samt antalet aktier som inte ryms inom nuvarande bolagsordning föreslår styrelsen att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en ökning av aktiekapitalets lägsta nivå från 700 000 kr till 1 500 000 kr samt högsta nivå från 2 800 000 kr till 6 000 000 kr, samt en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 14 000 000 stycken till 27 500 000 stycken samt från tidigare högsta 56 000 000 stycken till 110 000 000 stycken.

11. Styrelsen föreslår årsstämman att ge styrelsen bemyndigande att till tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 3 250 000 SEK genom utgivande av högst 65 000 000 aktier av serie B för att säkerställa och förstärka bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

12. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

13. Stämmans avslutande

 

Lund i april 2012

Styrelsen

 

Handlingar

Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast fredagen den 12 april 2012.

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news