2012-02-29

Bokslutskommuniké 2011

Finansiell information

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

-       Resultatet i koncernen för januari-december uppgick till -7 424 tkr (-4 483 tkr). För fjärde kvartalet uppgick resultatet i koncernen till -5 040 tkr (- 1 101 tkr). Resultatet i moderbolaget uppgick till -9 024 tkr (-3 726 tkr) för 2011 och till -7 299 tkr (-165 tkr) för fjärde kvartalet.

-       Nettoomsättningen i koncernen för 2011 uppgick till 4 847 tkr (11 991 tkr). För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 089 tkr (1 850 tkr). Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under 2011 till 522 tkr (1 100 tkr). För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 75 tkr (350 tkr) i moderbolaget.

-       Resultat per aktie1) uppgick till -0.62 kr (-0.53 kr) för 2011 och till -0,35 kr (-0,11 kr) för fjärde kvartalet.

Väsentliga händelser under perioden oktober till december 2011

-       Resultatet för koncernen försämrades från -673 tkr (Q3) till -5 040 tkr (Q4) och i moderbolaget från -581 tkr (Q3) till -7 299 tkr (Q4). Resultatförsämringen beror uteslutande på att styrelsen, efter identifiering av nedskrivningsbehov baserat på resultatutvecklingen, tagit beslut om att skriva ner hela goodwillposten i koncernen till sitt fulla belopp, totalt 3 841 tkr. Fordran på dotterbolaget Biotech-IgG A/S som per Q3 2011 uppgick till 5 185 tkr har under Q4 gjorts om till aktieägartillskott och också skrivits ner till sitt fulla belopp. Denna nedskrivning har påverkat moderbolagets resultat med -6 124 tkr. I övrigt har koncernen arbetat efter en kostnadsbesparingsplan, som börjat visa resultat.

-       Koncernens nettoomsättning minskade från 1 106 tkr (Q3) till 1 089 tkr (Q4). Nedgången, främst mot tidigare kvartal, är till största delen orsakad av minskad försäljning på grund av bortfall av agenturer och en långsammare takt i införandet av nya. Moderbolagets nettoomsättning minskade från 379 tkr (Q3) till 75 tkr (Q4). Minskningen av moderbolagets nettoomsättning är ett resultat av bortfall av leverantörer under 2010 samt att säljresurserna under 2011 varit begränsade.

-       Biotech-IgG AB erhöll för första gången ISO-certifiering enligt 9001:2008 för distribution och försäljning av diagnostik- och bioteknikprodukter.

-       Biotech-IgG genomförde en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2011-10-14 och 2011-10-28 uppgick till 33%. Koncernen tillfördes därmed genom nyemissionen
1.1 MSEK före emissionskostnader.

-       Alistair Hurst och Biotech-IgG har gjort en gemensam överenskommelse om att Alistair Hurst per 2011-12-31 avslutar alla sina uppdrag inom Biotech-IgG Gruppen. Dessa har innefattat försäljningsansvarig i Biotech-IgG Gruppen samt VD i dotterbolagen Biotech-IgG A/S och Biotech-IgG (UK) Ltd. Alistair Hurst lämnar sina uppdrag av personliga skäl. Alistair Hurst har p g a långtidssjukskrivning helt varit frånvarande från verksamheten sedan
2011-06-27.

-       Moderbolaget har påbörjat en rekryteringsprocess för att förstärka säljresurserna.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-       Biotech-IgGs styrelse tog beslut om att fokusera försäljningsverksamheten av diagnostiska produkter till den Nordiska marknaden. Som ett ytterligare led i denna fokuseringsprocess kommer det brittiska dotterbolaget Biotech-IgG (UK) Ltd att avveckla sin verksamhet samt berörda leverantörskontrakt på den brittiska marknaden att avslutas.

-       Vid den extra bolagsstämman fredagen den 3 februari 2012 fattades följande beslut:
- Ändring av bolagsordningen gällande akitekapitalets högsta respektive lägsta nivå. Samt även ändring av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget.
- Minskning av aktiekapitalet, vilket avser täckande av förluster.
- Beslut om bemyndigande. Styrelsen har efter detta fattat belut om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

-       Bolagets amerikanska leverantör av kromatografisk media har i samband med upprättandet av denna rapport beslutat att i egen regi sälja på den europeiska marknaden. Detta kommer att påverka försäljningen negativt eftersom Biotech-IgG under 2011 sålde för 0,8 Mkr av dessa produkter främst på den utomnordiska marknaden.

 

Vision

Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande aktören som erbjuder ett komplett sortiment av produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner främst antikroppar.

 

VDs kommentar

Verksamhetsåret 2011 och början av 2012 har båda varit fyllda av utmaningar för Biotech-IgG koncernen. De kapitalinjektioner som har gjorts av bolagets ägare har möjliggjort genomförandet av omvandlingen av bolagets huvudsakliga fokus från teknikutveckling mot försäljning. Vi, precis som andra bolag i vår situation, har känt av effekterna av den globala finansiella oro som har diskuterats i media. Biotech-IgGs styrelse har agerat med både målinriktning och förändringskraft, för att genomföra drastiska åtgärder som förväntas påskynda bolagets försäljningsutveckling av diagnostiska produkter på vår hemmamarknad i Skandinavien. Verksamheten bedrivs i dagsläget från våra två kontor i Köpenhamn och i Lund.

 

Min resa från University of California till Biotech-IgG AB

För våra nytillkomna aktieägare skulle jag först vilja presentera mig. Jag har tidigare under en tio års period arbetat med marknadsföring, försäljning, kvalitetssäkring och produktutveckling på det svenska blodanalysbolaget LifeAssays AB. Min grundutbildning erhöll jag vid UCSD (University of California San Diego). I slutet av 1990-talet flyttade jag till Sverige. Därefter disputerade jag vid Lunds Tekniska Högskola (Lunds Universitet) bland annat på Chemels SIRE-Biosensor och LifeAssays BITAR teknologin som utgör grunden för två av bolagets nuvarande produkter.

 

Biotech-IgG koncernens utveckling

Koncernens nettoomsättning för perioden jan-dec uppgick till 4 847 (11 991) tkr. Enligt tidigare rapportering (2011 Q2) förklaras nedgången i försäljningen främst av bortfallet av leverantörer under 2010, vilka ännu inte kunnat ersättas. Moderbolagets nettoomsättning för perioden jan-dec uppgick till 522 (1 100) tkr, vilket var en försämring jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens resultat för perioden jan-dec 2011 uppgick till -7 424 (-4 483) tkr vilket är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförsämringen förklaras främst av nedskrivning av goodwill under Q4. Moderbolagets kvartalsmässiga resultat har utvecklats enligt följande -1 363 tkr (Q1 2010), -1 753 tkr (Q2 2010), -445 (Q3 2010), -165 tkr (Q4 2010), -452 tkr (Q1 2011), -690 tkr (Q2 2011), -581 tkr (Q3 2011) samt -7 300 tkr (Q4 2011).

Även när det råder global finansiell turbulens behövs hälso- och sjukvård...

Vårt nya affärskoncept bygger på att erbjuda ett komplett sortiment av produkter till en väldefinierad kundgrupp. Denna kundgrupp finns starkt representerad i Sverige och utgörs av bolag inom LifeScience/Läkemedel/Biotek/Diagnostik som producerar, utvecklar eller analyserar proteiner främst antikroppar. Vårt fokus ligger nu på att utveckla marknads- och försäljningssidan främst på hemmamarknaden  i syfte att göra verksamheten lönsam. I slutet av Q2 påbörjades ett omstruktureringsarbete med avsikten att kraftigt förstärka bolagets regionala försäljningsaktiviteter. Detta innebär att antalet kundbesök kommer att öka samt att bolaget kommer att exponeras mera frekvent på regionala mässor och utställningar samt i facktidskrifter. Vi avser även att använda oss av regionala opinionsbildare och deras nätverk för support av vår marknadsföring och produktförsäljning.


Våra egna produkter har anpassats till vårt affärskoncept och utgörs idag av SIRE-Biosensor utrustning med testkit (analyserar råvaror för antikroppsproduktion), BITAR utrustning med testkit (analyserar antikroppar), Proteinuppreningsutrustning med tillbehör samt Proteinuppreningstjänster. Moderbolaget levererade sin första proteinuppreningsutrustning under maj månad och har även noterat att intresset för moderbolagets antikroppsmätare (BITAR utrustning) är stort.

ISO-certifiering - ett steg mot ökad försäljning

 

Under Q4 2011 erhöll Biotech-IgG AB, under min ledning, för första gången ISO-certifiering enligt ISO 9001:2008 för distribution och försäljning av diagnostik- och bioteknikprodukter. Detta är en kvalitetsstämpel som ytterligare stärker företagets försäljningsmöjligheter.

 

Föreliggande företrädesemission på 2,3 Mkr genomförs till en starkt rabatterad kurs

Tack vare att kvotvärdet för bolagets aktie genom bolagsstämmobeslut har sänkts från 1 kr till 0,05 kr är det praktiskt möjligt att genomföra en företrädesemission till en kraftigt rabatterad teckningskurs om 0,10 kr per aktie. Bolagets störste ägare European Institute of Science AB har meddelat att de avser att teckna hela sin andel i den förestående emissionen. Vi hoppas att även övriga aktieägare kommer att ställa sig positiva.

Jag vill avsluta med att tacka aktieägarna för deras finaniella stöd och hoppas att de flesta har möjlighet att deltaga vid föreliggande emission. En kombination av en framgångsrik kapitalanskaffning och bolagets försäljningsinsatser ökar Biotech-IgGs möjligheter att inom en snar framtid kunna uppvisa ett positivt resultat för koncernen.

Lund i februari 2011

Kirstin Kriz, Tekn. Dr.

VD

 

HELA RAPPORTEN KAN LADDAS NER HÄR

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news