2012-02-16

Beslut om nyemission samt ändring av datum för årsstämma

Styrelsen fattar med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB 2012-02-03 gällande fram till nästa årsstämma beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionskursen är satt till 0:10 kr per aktie av serie B. Nyemissionslikviden skall i första hand användas för att säkerställa och i andra hand för att utvidga koncernens marknads- och säljverksamhet fram till att positivt kassaflöde genereras.

 

På extra bolagsstämman 2012-02-03 fattades även beslut om minskning av aktiekapitalet i Biotech-IgG AB med 13 900 388 kr för täckning av förlust. Minskningen skall ske utan indragning av aktier. Samt beslutade extra bolagsstämman om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital samt antalet utgivna aktier innebärande en minskning av aktiekapitalets lägsta nivå från 5 000 000 kr till 700 000 kr samt högsta nivå från 20 000 000 kr till 2 800 000 kr, samt en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 5 000 000 stycken till 14 000 000 stycken samt från tidigare högsta 20 000 000 stycken till 56 000 000 stycken. Besluten har registrerats hos Bolagsverket 2012-02-14.

 

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

 

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:10 kronor;

att öka bolagets aktiekapital med högst 1 170 558,95 kronor genom nyemission av högst 23 411 179 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,05 kr per aktie);

att emissionslikviden skall uppgå till högst 2 341 118 kronor;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid fem (5) befintliga aktier av serie B skall berättiga till teckning av åtta (8) nya aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 9 mars 2012;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 19 mars 2012 till och med den 2 april 2012, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 19 mars 2012 till och med 28 mars 2012;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 19 mars 2012 till och med den 2 april 2012 på fastställt formulär;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 11 april 2012;

att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 25 000 aktier;

att utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

 

Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är den 6 mars 2012 och första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 7 mars 2012.

 

Nytt datum för årsstämma 2012 är 3 maj 2012.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news