2012-02-06

Kommuniké extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB (fd Chemel AB), org nr 556529-6224, fredagen den 3 februari 2012 fattades följande beslut:

 

Ändring av bolagsordningen

 

Stämman beslutade att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en minskning av aktiekapitalets lägsta nivå från 5 000 000 kr till 700 000 kr samt högsta nivå från 20 000 000 kr till 2 800 000 kr, samt en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 5 000 000 stycken till 14 000 000 stycken samt från tidigare högsta 20 000 000 stycken till 56 000 000 stycken.

 

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet enligt följande

a)      Ändamålet med minskningen är täckning av förlust samt avsättning till överkursfond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

b)      Aktiekapitalet skall minskas med 13 900 388 kronor.

c)      Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, vilket resulterar i ett kvotvärde på 0:05 kr per aktie.

 

Beslut om bemyndigande

Stämman beslöt ge styrelsen bemyndigande att till tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 2 000 000 SEK genom utgivande av högst 40 000 000 aktier av serie B för att säkerställa och förstärka bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Dr Kirstin Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news