2012-01-13

Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ) (fd Chemel AB), org nr 556529-6224, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 februari 2012 kl 09.00 på IDEON Science Park, Scheelevägen 19F:2, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 januari 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 31 januari 2012 kl 12.00 under adressen Biotech-IgG AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 Lund eller per telefon 046-286 45 00 , fax: 046-286 45 45, e-mail: info@biotech-igg.com

Ärenden på Stämman
1-5.    Ärendena 1 till och med 5 enligt bolagsordningens § 8 kommer att behandlas.

6.    Med anledning av att den i punkt 7 nedan föreslagna minskningen av aktiekapital kräver en minskning av aktiekapitalet samt att genomförandet av det i punkt 8 nedan föreslagna bemyndigandet kräver en ökning av antalet aktier som inte ryms inom nuvarande bolagsordning föreslår styrelsen att bolagsordningens §4 lydelse ändras innebärande en minskning av aktiekapitalets lägsta nivå från 5 000 000 kr till 700 000 kr samt högsta nivå från 20 000 000 kr till 2 800 000 kr, samt en ökning av antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget från tidigare lägst 5 000 000 stycken till 14 000 000 stycken samt från tidigare högsta 20 000 000 stycken till 56 000 000 stycken.

7.     Styrelsen förslår en minskning av aktiekapitalet enligt följande:
a)    Ändamålet med minskningen är täckning av förlust samt avsättning till överkursfond att användas enligt beslut av bolagsstämman.
b)    Aktiekapitalet skall minskas med 13 900 388 kronor.
c)    Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier, vilket resulterar i ett kvotvärde på 0:05 kr per aktie.

8.    Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen bemyndigande att till tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 2 000 000 SEK genom utgivande av högst 40 000 000 aktier av serie B för att säkerställa och förstärka bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

Bil 1. Fullständigt förslag

Bil 2. Årsredovisning 2010

Bil 3. Revisionsberättelse för 2010

Bil 4. Styrelsens redogörelse enligt 13 § 6 kap ABL

Bil 5. Revisors yttrande enligt 13 § 6 kap ABL


Back to news